HARMONIZACIJA PROPISA ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALASKA

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Republika Srbija potpisala 29. aprila 2008. godine sa EU, predviđa, između ostalog, harmonizaciju propisa u oblasti prava intelektualne svojine. Srbija je preuzela obavezu da, u roku od 5 godina od stupanja Sporazuma na snagu, obezbedi nivo zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan onom koji postoji u EU, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava, predviđena Uputstvom Evropskog parlamenta i Saveta br. 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine. Takođe, predviđeno je de će, u istom roku, Srbija pristupiti multilateralnim konvencijama u oblasti prava intelektualne svojine. Zbog toga se, pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, u martu našao Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu.

Ugovor o patentnom pravu (Patent Law Treaty- PLT) usvojen je na Diplomatskoj konferenciji u Ženevi, 1. juna 2000. godine, a stupio je na snagu 28. aprila 2005. godine, nakon što ga je ratifikovalo 10 država. Cilj Ugovora o patentnom pravu je da usmeri i harmonizuje formalne postupke za prijavu, kao i za održavanja prava iz prijave patenta, kod nacionalnog ili regionalnog nadležnog organa koji obavlja poslove vezane za intelektualnu svojinu. Harmonizacija procedura u okviru nacionalnih zakona članica Svetske organizacije za intelektualnu svojinu,  dovešće do pojednostavljena u dobijanju međunarodne patentne zaštite, kao i do smanjenja troškova prijave.

Ugovorom o patentnom pravu standardizovani su formalni uslovi za nacionalne i međunarodne prijave patenta, ustanovljeni su modeli pojedinih međunarodnih obrazaca koje moraju da prihvate zavodi država članica, pojednostavljen je deo postupka koji se sprovodi pred zavodima država članica i ustanovljen je postupak za sprečavanje nenamernog gubitka prava zbog propuštanja nekog od formalnih uslova.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat