ODRŽAN STRUČNI SKUP "NOVI PRISTUP U ZAŠTITI VODA U REPUBLICI SRBIJI"

U prisustvu brojnih predstavnika različitih sektora industrije i institucija koje se bave vodama, u Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine –Odsekom za zaštitu voda, održan je stručni skup “Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji”. Do sada su uslovi za ispuštanje otpadnih voda utvrđivani na osnovu kvaliteta vodotokova u koji se one ispuštaju, dok će po novom pristupu to biti rađeno u zavisnosti od tehnoloških procesa određene industrije, a zagađivač će plaćati kazne ukoliko prekorači granice dozvoljene emisije. Na skupu su predstavljena nova podzakonska akta iz oblasti zaštite voda usvojena 2016:

·  Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje,  objavljena  6.01.2016.godine u “Službenom glasniku RS“ br.1/16 i  

·   Pravilnik o načinu i uslovima za merenje  količine i ispitivanje  kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima, objavljen 1.4.2016. u“Službenom glasniku RS“ br.33/16.

Sva postrojenja moraju da ispoštuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode do kraja 2025.  godine, dok nova postrojenja moraju odmah da se usklade. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz naselja sa preko 2000 stanovnika moraju da usklade svoje emisije sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih  materija najkasnije do kraja 2040. godine

Na sastanku je prezentovano i  na koji način da vrše adekvatan monitoring otpadnih voda u skladu sa novom regulativom, kao i način izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine. 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat