Privredna komora Beograda
objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda

 

I - Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2015/2016. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2015. do 30.09.2016. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Dodeljuje se do:

  • 5 nagrada za doktorske disertacije,
  • 1 nagrada za magistarske teze,
  • 2 nagrade za master radove,
  • 2 nagrade za diplomske/završne radove studenata fakulteta,
  • 1 nagrada za završni rad studenata visokih škola strukovnih studija.

Predloge za nagrade podnosi fakultet ili visoka škola strukovnih studija. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu ili visokoj školi strukovnih studija mogu pokrenuti i instituti, preduzeća, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 2641-355, lokal 162.

formular              pravilnik              pravilnik sa pratećim izmenama

II - Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2015/30. septembar 2016. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.

Dodeljuju se do:

  • 3 nagrada za pronalaske,
  • 3 nagrada za dizajnerska rešenja,
  • 3 nagrada za tehnička unapređenja.

Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Kontakt telefon: 2641-355, lokal 113.

formular               pravilnik       pravilnik sa pratećim izmenama     sadržaj prijave

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije 28. novembra 2016. godine  Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat