OTVORENO POGLAVLJE 25 – NAUKA I ISTRAŽIVANJU

U okviru procesa pregovora za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, u Briselu je 13. decembra 2016. godine održana Međuvladina konferencija o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji na kojoj je otvoreno i privremeno zatvoreno (do zatvaranja svih 35 pregovaračkih poglavlja) Pregovaračko poglavlje 25 – nauka i istraživanje.

Poglavlje 25 ne podrazumeva konkretna merila i ne zahteva izradu posebnog akcionog plana, a Pregovaračka pozicija Republike Srbije sadrži aktivnosti koje se odnose na dalji proces usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama i standardima EU u oblastima nauke, istraživanja i inovacija.

Pregled sadržaja Pregovaračke pozicije za Poglavlje 25

Otvaranje pregovora u Poglavlju 25 posvećenom Nauci i istraživanju imaće veliki uticaj na razvoj zakonodavnog okvira, podizanja institucionalnih kapaciteta u oblasti nauke, istraživanja i inovacija.

Republika Srbija će u predstojećem periodu kroz usklađivanje i ažuriranje već postojećih mera i, gde je potrebno, iniciranje dodatnih mera nastaviti sa radom na usklađivanju istraživačke i inovacione politike sa ciljevima i prioritetima politike EU za istraživanje i inovacije. Novi strateški okvir i planirane mere definišu jačanje administrativnih kapaciteta, u cilju povećanja učešća u istraživačkim programima EU, kako u onom delu koji se odnosi na izvrsnost u nauci, uključujući grantove Evropskog istraživačkog saveta, tako i u delu rešavanja društvenih izazova i podrške nauke industrijskom razvoju zemlje.

U skladu sa novim strateškim i zakonodavnim okvirom Republika Srbija će da pripremi i sprovede paket reformskih mera koje će stvoriti uslove za realizaciju vizije navedene u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016. do 2020. godine „ISTRAŽIVANjE ZA INOVACIJE”: „U roku od pet godina, nauka u Republici Srbiji biće zasnovana na sistemu koji podržava izvrsnost u nauci i relevantnost za ekonomski razvoj, konkurentnost privrede u Republici Srbiji, kao i razvoj društva u celini”. Deo reformi se odnosi na analizu stanja i reformu mreže instituta, kao i promeni modela finansiranja naučnoistraživačke delatnosti.

Republika Srbija će dalje jačati i podsticati naučnu i tehnološku saradnju i podsticati razvoj inovacione delatnosti, tj. jačanje kapaciteta i to pre svega institucionalnih, administrativnih i finansijskih kapaciteta kao što je utvrđeno novom Strategijom, a kako bi se postigla bolja integracija u Inovacionu uniju i Evropski istraživački prostor. Ovo će postići kroz dalje finansiranje naučnih projekata i projekata tehnološkog razvoja, kroz saradnju sa državama članicama Evropske unije i međunarodnim partnerima, kao i kroz korišćenje IPA II (Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020), i saradnju sa drugim međunarodnim i evropskim finansijskim organizacijama. U skladu sa novom Strategijom, sprovešće se planovi za reformu sistema finansiranja naučnoistraživačkog rada kako bi se isti poboljšao i kako bi se obezbedilo stabilno finansiranje i upotreba budžetskih sredstava na optimalan način.

Biće sprovedeni planovi i mere koje se odnose na međunarodnu saradnju uključujući rešavanje postojećih izazova u delu: dalje integracije u Evropski istraživački prostor, privlačenja dodatnih stranih fondova, obezbeđivanja izvrsnosti kroz saradnju sa vodećim naučnoistraživačkim organizacijama iz inostranstva, obezbeđivanja dolazne i odlazne mobilnosti i promovisanja učešća malih i srednjih preduzeća u ciklusu istraživanja i inovacija.

U delu koji se odnosi na učešće u okvirnim programima EU promotivne aktivnosti i podrška istraživačima i drugim učesnicima u vezi sa učešćem u Horizontu 2020 će biti nastavljena. Mreža nacionalnih kontakt osoba će biti ojačana dodatnom obukom, sticanjem veština i profesionalizacijom sa ciljem formiranja posebne jedinice za podršku učešću u programu Horizont 2020.

U delu koji se odnosi na mobilnost istraživača Republika Srbija će uskladiti procese i procedure za prijem istraživača sa „European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of researchers”, čime će omogućiti olakšano dobijanje vize za strane studente i naučnike kao i regulisati druge aspekte koji se odnose na boravak u zemlji, kao što su zdravstveno osiguranje i smeštaj, a kako bi se olakšala mobilnost studenata i naučnika.

Republika Srbija takođe radi na svojoj nacionalnoj Mapi puta za istraživačke infrastrukture sa ciljem da se ista usvoji u 2017. koja će biti u skladu sa strateškim ciljevima definisanim od strane Evropskog strateškog foruma o istraživačkim infrastrukturama (ESFRI). Istraživačke infrastrukture će biti otvorene za istraživače, naučnike i kompanije iz Republike Srbije, kao i iz EU i sveta.

Što se tiče podrške inovacionim aktivnostima, Republika Srbija će unaprediti Zakon o inovacionoj delatnosti i podzakonski akti će biti prilagođeni kako bi bili u skladu sa evropskim principima i novom Strategijom. Uložiće se dodatni napori koji se odnose na stimulisanje saradnje između univerziteta i industrije, kao i na olakšan pristup izvorima finansiranja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost nastaviti da podržava projekte namenjene  inovativnim malim i srednjim preduzećima, kao i saradnju između akademskog i privrednog sektora.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat