„DUNAVSKA STRATEGIJA – EKONOMIJA ZNANJA“

  

Navodeći da je Republika Srbija i zvanično,  u Briselu, pristupila izradi Dunavske strategije Evropske unije, g.din Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, posebno je naglasio da je "ovo prva strategija u koju je Srbija uključena od samog  početka i u kojoj će učestvovati kao partner i na isti način kao i sve zemlje članice EU“.

Tokom mađarskog predsedavanja Evropskom unijom, već u prvoj polovini 2011. godine,  očekuje se da će Evropa dobiti drugu veliku makroregionalnu strategiju, ovoga puta Dunavsku strategiju. Iako druga po dužini, Dunav je evropska reka sa najvećim potencijalom, a Srbija raspolaže četvrtinom njegovog (najkvalitetnijeg) toka (588 km). Inače, prva ovakva strategija, usvojena je od strane EP 2009. godine i odnosi se na Baltičko more. 

U cilju definisanja Dunavske strategije EU, neophodno je da se, tokom 2010. godine, sve podunavske države aktivno angažuju na identifikaciji potreba svojih regija i na definisanju budućih projekata koji će biti osnov za izgrdu  generalnog plana Dunavske strategije. Generalni plan Dunavske strategije biće usvojen od strane EU do kraja novembra 2010. godine.  U tom pravcu, na svojoj sednici od 18. marta 2010. godine Vlada Republike Srbije  usvojila je Poziciju republike Srbije  za učešće u izradi sveobuhvatne strategije EU za region Dunava

Učešćem u Dunavskoj strategiji EU, Srbiji (sa 24 opštine koje direktno izlaze na Dunav i sa preko 80 opština koje mu gravitiraju) se otvaraju velike mogućnosti vezano za razvoj infrastrukture, zaštite životne sredine, turizma, transporta i dr. Da bi ta šansa bila i iskorišćena neophodno je da privredna i naučna zajednica Srbije hitno pripreme konkretne razvojne projekte unapređenja gravitirajućeg prostora, kako bi Generlani plan Dunavske strategije mogao da ih inkorporira u svoj sadržaj, što će, pak, biti osnov za opredeljivanje sredstava fondova EU, i kasnije njihovo usmeravanje u identifikovane projekte.  Konkretno, u koliko budemo aktivno i brzo pristupili ovim aktivnostima, za Srbiju to znači da u bliskoj budućnosti može da računa na značajna sredstva iz evropskih fondova za projekte: prečišćavanja voda, zaštite zemljišta, ekologije, izgradnje infrastrukture, zaštite kulturnih dobara, energetike i dr.

Tri su osnovna stuba Dunavske strategije:  transport, zaštita životne sredine  i   socijalno-ekonomski razvoj dunavskih regija i regija koje mu gravitiraju. Predlog Srbije je da se dodaju još dva izuzetno važna cilja: uspostavljanje sistema bezbedne plovidbe i afirmacija principa vladavine prava duž čitavog toka Dunava kroz Srbiju i stvaranje ekonomije znanja kroz saradnju u regionu Podunavlja i aktivna uloga nauke u postizanju ciljeva Dunavkse strategije.

U cilju dobrog pozicioniranja Srbije i  većeg stepena njenog inkorporiranja u Dunavsku strategiju, a s tim u vezi i sticanju bolje pozicije u pristupu sredstvima fondova EU, Vlada RS će, u narednom periodu, organizovati niz događaja koji imaju za cilj animiranje  lokalnih samouprava i celokupne poslovna zajednica države radi pripreme adekvatnih projekata. Takođe na temu proaktivnog pristupa Dunavskoj strategiji biće održan niz konferencija u svim podunavskim zemljama:

-  19 - 21. april 2010. godine, “Međunarodna Dunavska konferencija” u Beču i Bratislavi

-  7. maj 2010 godine, “Beogradska podunavska konferencija sa NVO sektorom” Beograd

-  10 - 11. maj 2010. godine, “Međunarodna Dunavska konferencija”, Ruse (Bugarska)

-  9 - 11. jun 2010. godine, “Međunarodna Dunavska konferencija”, Konstanca (Rumunija)

- 8 - 9. jul 2010. godine,  “Dunavska konferencija mladih lidera zemalja podunavskog regiona”,

  Novi Sad  (tokom festivala Exit) 


 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat