RUSIJA - PODSTICANJE INOVACIONE DELATNOSTI U FUNKCIJI UNAPREĐIVANJA PRIVREDE


Tokom dvodnevnog Rusko – Balkanskog foruma “Inovacije u obrazovanju, nauci i tehnologijama”, održanoj u Ruskom domu u Beogradu, 12. i 13. maja 2010. godine,  srpskoj naučno-stručnoj javnosti predstavljena je strategija daljeg razvoja Ruske Federacije iz oblasti inovacionih tehnologija, obrazovanja i nauke. Forsirajući razvoj svoje privrede zasnovane na znanju, Rusija podstiče uslove za razvoj visokotehnoloških grana, otvarajući mogućnosti za formiranje institucija koje će ostvariti interakciju između obrazovnih, inovacionih i preduzetničkih struktura. Finansijska kriza, čije posledice se i danas osećaju, predstavlja podsticaj za povećanje inovativne delatnosti i okretanje ka nauci, a ruska politička elita, naučna i stručna javnost inovacije sve više posmatra kao instrument za stvaranje viška vrednosti i kao sredstvo kapitalizacije.

U Ruskoj Federaciji, u okviru svih društvenih transformacija i reformi, naučno-tehnološka oblast zauzima centralno mesto. Poboljšanje kvaliteta života stanovništva zahteva inovativni proboj i zato se moderan društveno-ekonomski sistem, koji predstavlja okosnicu reformi u Rusiji, oslanja na tri pravca:

  • nove ideje
  • nove tehnologije
  • novi sadržaji

Prioritetne oblasti su: energetika, astro i avioindustrija, medicina, nano i biotehnologija.

Jedan od glavnih problema sa kojima se Rusija susreće je nepostojanje sistema ni uslova za zaštitu intelektualne svojine, niti za obavljanje inovacione delatnosti. Zbog toga je državna Duma usvojila odluku o pripremi 38 zakona koje će regulisati oblasti inovacione delatnosti i zaštite intelektualne svojine. Takođe, usvojena je i Strategija inovacionog razvoja za period od 2010-2020. godine, a u 2010. godini je osnovana i Asocijacija instituta intelektualne svojine, sa sedištem u Moskvi. Tokom foruma u Beogradu, ruska strana otvorila je poziv  institutima iz Srbije da se priključe ovoj asocijaciji.

Krajem 2009. godine Vlada Ruske Federacije je usvojila Program stvaranja inovacionih kadrova za period 2009-2013. godine. Cilj ovog programa je stvaranje novih naučnih kadrova (inovacioni menadžeri, menadžeri u oblasti intelektualne svojine) i formiranje mreža u okviru univerziteta koje će povezivati nauku i obrazovanje. Sve ovo zahteva velika finansijska ulaganja, i zato međunarodna saradnja zauzima značajno mesto u ovom programu. Jedna od mera ove međunarodne kooperacije je i povećanje broja stipendija koje se daju studentima iz Srbije (sa 300, koliko ih je bilo 2009. godine, za još 40 stipendija). Takođe, izdvojiće se sredstva za boravak i stručno usavršavanje jednog broja naučnih radnika iz Srbije u naučnim institucijama Rusije. Pored ovoga, sa ruske strane doneta je i odluka da se potpiše međudržavni sporazum o uzajamnom priznanju diploma izdatih na univerzitetima u Rusiji i Srbiji i tekst ovoga sporazuma predat je  srpskoj strani na razmatranje. Ukupno posmatrano veliki je opseg mogućih oblika saradnje Rusije i Srbije u oblasti nauke, obrazovanja i inovativnosti koji će se u predstojećem periodu podsticati i razvijati, u cilju unapređenja dveju privreda.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat