„BERZA OTPADA“ –  NOVA USLUGA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


Značaj energetske efikasnosti, zaštita životne sredine i društveno odgovorno poslovanje kompanija sve su  više prusutni u savremenim poslovnim tokovima. U sadašnjem vremenu usvajanja i implementacije podzakonskih akata u sektoru zaštite životne sredine i  upravljanja otpadom, sa cijem  unapređenja poslovnog ambijenta beogradske i srpske  privrede, povećanja njene efikasnosti, racionalnosti i konkurentnosti  Privredna komora Beograda predstavlja Vam svoju novu  uslugu:

 «B E R Z A   O T P A D A«

Sreda, 26. maj 2010. godine, sa početkom u 11,00 časova,
Privredni medija centar, sala na međuspratu
u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12.

BERZA OTPADA je namenjena kompanijama iz svih sektora privređivanja, bilo da generišu komercijalni, komunalni ili industrijski otpad, bilo da se pojavljuju kao korisnici sekundarnih sirovina za dalju proizvodnju. Postupak izlaganja informacija u poslovnoj bazi BERZA OTPADA, kao i pretraživanje same BERZE OTPADA  su  BESPLATNI  i deo su seta usluga koje Privredna komora Beograda pruža svojim članicama, sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, podizanja nivoa kvaliteta, konkurentnosti i profitabilnosti njihovog poslovanja.
Imajući u vidu nove propise u sektoru upravljanja otpadom i kaznene odredbe donetih zakonskih i podzakonskih akata, očekuje se da će nova usluga Privredne komore Beograda, BERZA OTPADA,    u mnogome olakšati privređivanje kompanija u ovom segmentu  njihovog  poslovanja. 
Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji  BERZE OTPADA - nove usluge Privredne komore Beograda. Za sve dodatne informacije, molimo obratiti se PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA, Centru za razvoj i transfer  tehnologija i ekologiju, tel: +381 11/ 2643-774, 2641-355 lok. 113, fax: +381 11/3618-003, e-mail: ekologija@kombeg.org.rs .


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat