POTPISAN UGOVOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA “ATLAS REKE SAVE ZA NAUTIČKI TURIZAM’’


Danas je u Privrednoj komori Beograda u okviru saradnje Privrednih komora u slivu reke Save iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije -  “Ekonomska regija u slivu reke Save” (ERUSRS), potpisan ugovor o početku zajedničkog projekta  “Atlas reke Save za nautički turizam i investicije”.

Projekat se zasniva na  istraživanju  i proveri stanja objekata i osoblja na lokacijama duž reke Save na kojima se mogu pružati usluge nautičarima, a realizovaće se kroz konkretan uvid u uslove plovidbe malih plovnih objekata (čamaca i jahti), u stanje objekata za privez i prihvat plovila  i sl.  Poseban predmet istraživanja je lociranje ovih objekata u GSP koordinatnom sistemu u odnosu na tok reke Save i utvrđivanje uslova na lokacijama. Za potrebe izrade Atlasa biće korišćene kartografske podloge reke Save koje obezbeđuje Savska komisija, kao jedan od partnera u Projektu.   Projekat ima za cilj unapređenje  nautičkog turizma na reci Savi, razvoj više selektivnih oblika turizma (lovni, ribolobni, ronilački, ekološki, foto-safari, ruralni i sl.), kao i olakšavanje komunikacije i privređivanja svim privrednim subjektima koji posluju duž reke Save. Ovaj aspekt unapređenja privrednog potencijala područja sliva reke Save otvoriće  značajan prostor razvoju jer će se ovo područje direktno povezati vodenim putevima preko Dunava na jug ka Crnom moru i ka severu Evrope. Privredni značaj ovog Projekta ogleda se i u činjenici da je njime obuhvaćeno područje sa 6,8 miliona stanovnika i preko 140 hiljada preduzeća, od čega na slovenačko područje otpada milion stanovnika i 36 hiljada preduzeća, na hrvatsko područje 1,6 miliona stanovnika i 32 hiljade preduzeća, na područje Bosne i Hercegovine 1,4 miliona stanovnika i 12 hiljada preduzeća i na područje Srbije 2,8 miliona stanovnika i 60 hiljada preduzeća.

Inače, Protokol o regionalnoj saradnji članica Projekta ERUSRS  potpisalo je 2007.godine 17 Privrednih komora . Njime su postavljeni ciljevi razvoja ekonomskih odnosa, infrastrukture, zaštite životne sredine, razvoja turizma i povezivanja nauke i prakse, sa krajnjim efektima jačanja prekogranične saradnje, održivog razvoja i brže integracije u evropske tokove. Reka Sava,  koja spaja svim svojim potencijalima,  predstavljaće okosnicu saradnje u dostizanju ovih ciljeva.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat