17 - 18. novembar 2010, La Hulpe (Belgija)  KONFERENCIJA:  "ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MSP – OD  IDEJE  DO TRŽIŠTA, PRETVARANJE ZNANJA U PROFIT"
 

U vreme belgijskog predsedavanja Savetom EU, a na  inicijativu belgijske regije Valonija i belgijskog Predsednistva EU, 17. i 18. novembra 2010. godine, u Belgiji, u La Hupe (u blizini Brisela), biće održana Konferencija: 

"ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MSP - OD IDEJE DO TRŽIŠTA,
PRETVARANJE ZNANJA U PROFIT"

Konferencija o istraživanju i inovacijama u MSP je jedinstveni događaj  koji će omogućiti direktan kontakt evropskih MSP sa ključnim predstavnicima ministarstava EU - trojke Predsedništava EU - prošlog, sadašnjeg i budućeg. Ovo je idealna platforma za MSP, sa koje mogu da utiču na najviši nivo donosioca odluka u EU i da osveže njihove poglede o mogućim unapređenjima Okvirnog programa EU, a jedna od ključnih tema koje treba da se pokrenu je potreba da se uspostavi  jača veza između istraživanja i inovacija. 

Program konferencije sastoji se od tri  tematske  celine:

I deo:   Imam ideju!

Dobra ideja je uvek pokretačka snaga koja stoji iza svake inovacije.  Ali pojedinac mora da nauči kako se testira dobra ideja, kako da se dođe do njene suštine i kako da se obradi na pravi način, da bi se na kraju došlo do stvarne inovacije koja bi mogla da bude korisna za njegovu organizaciju.

Postoje brojni koraci koje treba preći pre nego što “ideja iz snova” postane održiva stvarnost, sposobna da bude realizovana, testirana, a potom  i ekonomski isplativa.

II deo:  Kako da realizujemo ideju?   

Imam ideju, to je dobro, ali kako da ovu ideju pretvorimo u stvarnost?

Prvi korak je da se izbegne da ideja bude čuvana kao tajna,  jer  razgovarajući o svojoj ideji sa svojom okolinom i analiziranjem mogućih izazova, omogućava se pretvaranje sopstvene ideje u održivi projekat, realnu inovaciju koja će autoru biti od koristi. Sledeći korak je angažovnje svih unutrašnjih, kao i svih spoljnih resursa, kako  bi se pokrenuo ceo proces, sve dok stvarni potencijali ne postanu vidljivi. Na taj način stvaralac se izlaže testiranju i suočavanju sa kritičkim primedbama koje u krajnjem rezultatu mogu da pomognu da dobra ideja postane praktična i potencijalno jedinstvena inovacija.

III deo:  Kako odgovoriti na izazove tržišta i društva

Da li je inovacija, jednom kada je definisana u skladu sa potrebama tržišta, obavezno i ključ uspeha?

Šta je to što mora da se uradi i kako se pravi plan da se ubede nepoverljivi potrošači? Kako da osigurate da Vaša inovacija pronadje sponzora, da ne pominjemo finansijere? Kako da se proizvod koji ste izumeli pretvori u proizvod koji može da nađe mesto na tržištu, i kako da postane uspešan proizvod?

Finansijski aspekt u oblasti istraživanja i inovacija je jedna od posebnih tematika koje će biti predmet razmatranja nekih od sesija konferencije.

MSP Konferencija ima pravu političku težinu i od nje se očekuje da donese stvarne rezultate. Zaključci sa Konferencije o tome šta može da se uradi za MSP, kako bi se doprinelo daljem ostvarenju ciljeva EU na planu konkurentnosti i inovacija će biti dostavljeni Savetu EU za konkurentnost, koji je će biti održan neposredno iza same MSP konferencije, u novembru. Izemeđu ostalog, namera je i da se institucionalno osigura da budući programi podrške moraju da obuhvate pun ciklus, od inicijalnog istraživanja do demonstracije proizvoda i njegove upotrebe i da se na taj način osigura podrška MSP u svakoj od faza koju prolazi nova ideja.

Privredna komora Beograda organizuje delegaciju predstavnika inovativnih MSP, instituta, fakulteta i inovatora-pojedinaca, radi učešća na novembarskoj  Konferenciji  u Belgiji. Učešće na konferenciji je bez kotizacije.

Detaljne informacije o Konferenciji: program, sadržaj i eminentni govornici - eksperti i visoki predstavnici institucija EU koji će učesvovati na  Konferenciji mogu se naći na  internet stranici: www.smeconference2010.be

Pozivamo Vas da svoju zainteresovanost za učešće  na Konferenciji potvrdite (putem prijave). Kontakt osoba,  gospođa Biljana Gajić, Centar za razvoj i transfer tehnologjia i ekologiju Privredne komore Beograda, e-mail: bgajic@kombeg.org.rs   tel: 011/2643 774 i 2641 -355 lok 159.

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat