NOVI ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA  U PROCEDURI USVAJANJA


 

Od kad postoji čovečanstvo, od kada je čovek počeo da stvara, u životu svakog društva  javlja se problem prisvajanja tuđih zamisli i ideja. Stoga da bi se ukazalo da je neko delo zaštićeno autorskim pravom u savremenom društvu se, između ostalog,  koristi i simbol copyright-a "©". 

U Srbiji prvi Zakon o zaštiti autorskog prava donet je decembra 1929. godine. Od tada pa sve do danas Zakon o autorskom i srodnim pravima  je više puta (1946, 1957, 1968, 1978, 1998  i 2005) usklađivan sa savremenim trendovima, a  pedlog novog Zakona o autorskim i srodnim pravima upravo je usvojen od strane Vlade Republike Srbije (03. septembar 2009. godine) i biće u najskorije vreme prosleđen Narodnoj Skupštini Republike Srbije na usvajanje. Pored veće transparentnosti i unapređenja primene pojedinih prava intelektualne svojine, novi Zakon je harmonizovan sa propisima Evropske Unije i sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS sporazum), a sadrži i niz drugih novina koje će na kvalitetniji i efektivniji način štititi  prava intelektualne svojine.

Kao reprezentant mnoštva ekskluzivnih prava, autorsko pravo, zapravo, obuhvata prava stvaralaca književnih, naučnih i umetničkih dela, kao i dela iz drugih oblasti stvaralaštva. Autorsko-pravna zaštita obuhvata i moralna prava autora, koja između ostalog podrazumevaju i pravo paterniteta, pravo protivljenja izmenama dela koje bi mogle naneti štetu ugledu i reputaciji autora.

Isključiva priroda ovog prava podrazumeva da je njegov vlasnik u položaju da odlučuje o davanju dozvole ili zabrani izvođenja bilo koje radnje koja je obuhvaćena njegovim pravom, odnoso vlasnik ovog prava daje ovlašćenje da se neka radnja sa njegovim delom učini i to pod odredjenim uslovima i uz odredjenu nadoknadu.

Prema važećim ugovorima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), imovinska prava autora traju za života autora i 70 godina posle njegove smrti. Ovaj rok omogućava autorima i njihovim naslednicima ostvarivanje materijalne koristi u razumnom vremenskom periodu eksploatacije dela.

Više informacija o važećim zakonskim regulativama i postupcima o zaštiti autorskog i srodnih prava u Republici Srbiji, mogu se naći na web stranici Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat