INVESTIRANJE U ZNANJE - JEDINI PUT KA ODRŽIVOJ PRIVREDI I RAZVIJENOM DRUŠTVU


Uprkos ostvarenom napretnku u par prethodnih godina, nauka u Srbiji je i dalje na neodrživoj putanji. U cilju prevazilaženja takvog stanja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije predstavilo je Nacrt Strategije Naučnog i tehnološkog razvoja Srbije u periodu od 2009. do 2014. godine

Nacrtom Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije predloženo je sedam prioriteta:

1. Biomedicina
2. Novi materijali i nanonauke
3. Zaštita životne sredine i klimatske promene
4. Energetika i energetska efikasnost
5. Poljoprivreda i hrana
6. Informacione i komunikacione tehnologije
7. Unapredjenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta

Naučne i tehnološke oblasti koje nisu obuhvaćene listom prioriteta  će u potpunosti zadržati dosadašnji tretman, što znači da:

1. Neće biti smanjena podrška ni u jednoj oblasti
2. Biće očuvano jedinstvo naučnoistraživačkog sistema
3. Svi istraživači, timovi i institucije će biti ocenjivani po istim kriterijumima i nezavisno od stepena prioriteta
4. Svaka oblast će definisati sopstvene prioritete
5. Sve oblastil će ravnopravno koristiti raspoloživu infrastrukturu.

U period koji je pred nama postavljeni su sledeći vremenski okviri:

Do kraja septembra 2009. Naučna i stručna javnost će moći da komentariše predloženi Nacrt Strategije, putem otvorenog Foruma na sajtu Ministarstva za nauku i thenološki razvoj.

Do kraja 2009. godine biće donet akcioni plan za sprovođenje Strategije i biće, takodje, usvojni zakoni: o naučno-istraživačkoj delatnosti, inovacionoj delatnosti, zaštiti intelektualne  svojine, srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i niz drugih medjuresornih propisa i zakona (koji će biti usaglašeni  kroz detaljne zajedničke akcione planove sa drugim ministarstvima i privredom). 


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat