NACRT ZAKONA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA - RADNA VERZIJA


Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj krajem jula 2009. godine, odredio je Program javne rasprave o radnoj verziji Nacrta zakona o oznakama geografskog porekla, koja će biti sprovedena do 28. avgusta 2009. godine.
Komentari, sugestije i primedbe na radni tekst Nacrta zakona o oznakama geografskog porekla mogu se dostaviti do 28. avgusta 2009. Godine Zavodu za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, Beograd.

Primena prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske unije, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane zahteva harmonizaciju Zakona o oznakama geografskog porekla sa uputstvima i uredbama Evropske unije, koje se odnose na oznake geografskog porekla: Uredbom Saveta EU 2081/92 o zaštiti geografskih oznaka i oznaka porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode i Uredbom Saveta EU 535/97 od 17. marta 1997. godine. Takođe, pojedina pitanja je potrebno uskladiti sa Uredbom Saveta EU 510/2006 od 20. marta 2006.

Predloženi Zakon je usklađen sa rešenjima koja je Svetska trgovinska organizacija propisala za svoje članice Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine koji je stupio na snagu 1. januara 1995. godine, kao i sa Madridskim sporazumom o suzbijanju lažnih ili prevarnih oznaka porekla na proizvodima i Lisabonskim aranžmanom o zaštiti imena porekla i njihovom međunarodnom registrovanju.

  Obrazloženje     Nacrta zakona

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat