PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA: „DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA I ENERGETSKA EFIKASNOST”

Pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, uz institucionalnu i stručnu podršku Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije i u organizaciji Centra za monitoring i evaluaciju, Globalnog dogovora u Srbiji (UN Global compact in Serbia) i Coca Cola Hellenic Company, u Beogradu se u periodu 13-15. april 2009. godine održava Prva Regionalna Konferencija: “Društvena odgovornost preduzeća i energetska efikasnost”. Tokom Konferencije eminantni učesnici: govornici, predavači i uspešni privrednici poseban su naglasak stavili na činjenicu da racionalno korišćenje energije mora biti imperativ savremenih društava, naročito u svetlu aktuelne privredne situacije širom sveta. Racionalno korišćenje energije je jedna od bitnih pretpostavki odgovornog poslovanja modernih kompanija, imajući i vidu kako troškovne, tako i ekološke, humane, socijalne i druge efekte energetske efikasnosti, što konceptu CSR daje poseban značaj.

Imajući u vidu energetske potrebe i njen energetski bilans, Srbija je zemlja koja je prinudjena da uvozi energente. Takodje, Srbija je i zemlja u kojoj se energija u priličnoj meri neracionalno koristi ( u poredjenju sa zemljama EU). Neracionalnost u raspolaganju i potrošnji enerije zastupljena je u svim sektorima, ali ubedljivo najveći potrošači energije u Srbiji su zgrade. U narednom periodu posebna pažnja mora su posvetiti energetskoj efikasnosti, a s tim u vezi i održivom razvoju ovog sektora u Srbiji.

Konferencija “Društvena odgovornost preduzeća i energetska efikasnost”, stoga, predstavlja događaj koji treba da podstakne sve relevantne subjekte i najširu javnost da se, na svim nivoima potrošnje, uključe u kampanju energetske efikasnosti i društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji.

U okviru konferencije biće održna posebna izložba energetski efikasnih rešenja.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat