»EU DIREKTIVA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE»
(«Directive on the Use of Renewable Energy Sources«)

Imajući u vidu značaj razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, njihov pozitivan uticaj na regionalne i lokalne razvojne mogućnosti, kao i razvoj novih generacija tehnologija, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su 24. marta 2009. godine tribinu na temu: ˝EU direktiva o korišćenju obnovljivih izvora energije˝. Tribini su prisustvovali predstavnici ministarstava, lokalne samouprave, visokoškolskih ustanova i veliki broj privrednika.

Tribinu je otvorio i prisutne učesnike je pozdravio predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković, koji je tom prilikom posebno naglasio značaj energetike u savremenom svetu i uticaj koji ovaj sektor ima na opšte-društveni rast i održivi razvoj privrede.

Pomoćnik ministra, Ministarstva za energetiku i rudarstvo prof. dr  Vladan Karamarković, ukazao je na aktivnosti Vlade Republike Srbije, Ministarstva za energetiku i rudarstvo koje su u toku i koje će u vrlo skorom vremenu, najdalje do 01. jula 2009. biti predstavljene javnosti vezano za nove propise u ovoj esencijalnoj oblasti privredjivanja.

Izvanredno izlaganje prof. dr Marije Todorović, licen. maš. inž. Univerzitet u Beogradu, Direktorke «VEA-INVI» doo. člana uredništva međunarodnih časopisa: Elsevier - Energy and Building, Inderscience - International Journal of Global Warming, Taylor and Francis - Building Performance Simulation, inspirisao je veliki broj prisutnih privrednika da se uključe u diskusiju i direktno postave niz pitanja, konstatacija i preporuka vezanih za sektor energetike, posebno u delu obnovljivih izvora i zaštite životne sredine prisutnim predstavnicima velikog broja ministarstava.

Ocenjujući današnju tribinu kao izuzetno korisnu prisutni privrednici su posebno uputili zahtev Prilvrednoj komori Beograda da u narednom periodu nastavi sa organizacijom ovakvih tribina, okruglih stolova i edukativnih seminara, što je i jedan od glavnih zaključaka sa ovog sastanka. 

Prof. dr Vladan Karamarković, pomoćnik ministra Ministarstva za energetiku i rudarstvo, upoznao je prisutne učesnike tribine sa činjenicom da je Ministarstvo upravo pripremilo dokument -Predlog o podsticajnim merama u oblasti energetike i obnovljivih izvora, koji će biti prosledjen Vladi Republike Srbije, a potom i Narodnoj skupštini Republike Srbije najdalje do maja 2009. god. Takođe, prof. dr Karamarković najavio je i formiranje Fonda za energetsku efikasnost koji bi imao godišnji priliv od oko 35 miliona evra, a ta sredstva će biti namenjena investiranju u obnovljive izvore energije u Republici Srbiji.

Prof. dr Marija Todorović ukazala je na činjenicu da je Direktiva o korišćenju obnovljivih izvora energije usvojena 17. decembra 2008. god. od strane Evropskog Parlamenta ima za cilj povećanje snabdevanja energijom i smanjenje emisije CO2. U Evropskoj uniji se planira do 2020. godine povećanje energetske efikasnosti za 20%, smanjenje emisije gasova za 20% i povećanje udela obnovljivih izvora energije na 20% u strukturi celokupne potrošnje energije u zemljama EU. Takođe svaka zemlja, članica EU ima obavezu donošenja Akcionog plana o obnovljivim izvora energije u kome će biti postavljeni pojedinačni nacionalni ciljevi.

Ova Direkriva postavlja nacionalne prosečne ciljeve delova učešća u korišćenju država članica. Sektor zgrada ima važnu ulogu u dostizanju postavljenih ciljeva, posebno povećanje aktivnog korišćenja biomase, sunčeve energije, energije vetra, geotermalne i drugih tehnologija OIE u zgradama. Važna odluka je da se toplota vazduha, vode i zemlje – tla, koja se koristi preko toplotnih pumpi, ako je njen sezonski Koeficijent efikasnosti dovoljno velik, računa kao obnovljiv izvor energije.

U uslovima kada neobnovljivih izvora energije ima sve manje, a njihov negativni uticaj  na životnu sredinu postaje sve veći, pažnja stručne, političke i celokupne javnosti mora se usmeriti ka potencijalima koji se nalaze u obnovljivim izvorima energije.

Kašnjenje Srbije u donošenju sličnih programa pruža nam šansu da preskočimo period neefikasnog dogovaranja (koji je u EU trajao punih 7 godina) i da punom snagom krenemo u energetski efikasno korišćenje obnovljivih izvora energije, koje podrazumeva i punu primenu mera energetske efikasnosti, koristeći vredna iskustva još iz pionirskog perioda razvoja tehnologija OIE, kada je Srbija u nekim oblastima bila i u samom Evropskom i svetskom vrhu.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat