TRIBINA »EU DIREKTIVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA I NACIONALNI  AKCIONI PLAN
ENERGETSKE
 EFIKASNOSTI ZGRADA REPUBLIKE SRBIJE“

 U Privrednoj komori Beograda održana je tribina na kojoj je bilo reči o merama, odgovornostima i zadacima koji su predviđeni  NAPEE - Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti u delu zgradarstva, kao i tekućim izmenama EU direktive o energetskoj efikasnosti zgrada EPBD 2002/91/EC. Na tribini je prezentovan projekat Privredne komore Beograda „Eubuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“, čiji je cilj doprinos razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama sa ciljem unapređenja energetski efikasnih proizvoda i metoda u sektoru građevinarstva u partnerskim zemljama.

Prosečna potrošnja energije u zgradama u Srbiji veća je od evropskog proseka, s obzirom da većina objekata izgrađena tokom ranijih decenija ima jako lošu toplotnu izolaciju ili je uopšte nema. NAPEE sadrži čitav set mera i projekcija uštede do 2018.godine, ukoliko mere budu primenjene. Neophodno je kreirati finansijske instrumente za finansiranje projekata energetske efikasnosti, a jedan od najznačajnijih je svakako što skorije usvajanje  Zakona o racionalnoj upotrebi energije, kojim je predviđeno formiranje Fonda za energetsku efikasnost. Fond će se baviti finansiranjem projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti i veće korišćenje obnovljivih izvora energije, a naročito primenu tehničkih mera u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u svim sektorima proizvodnje i potrošnje energije, uvođenje energetskog menadžmenta i sprovođenje energetskih revizija u industriji, jedinicama lokalne samouprave i gradovima. Najnovije izmene EPBD direktive predviđaju da sve zgrade do 2020. godine moraju da budu zgrade „Nula energije“, ali s obzirom da je to nerealan zahtev, sada se ide u pravcu optimalizacije troškova. Građevinska industrija odgovorna je za 24% emisije ugljen dioksida na svetskom nivou. Renoviranjem postojećih zgrada mogu se postići velike uštede u potrošnji energije i  neophodno je da se građevinska industrija orijentiše u tom pravcu, a država sa svoje strane da kreira odgovaraćuće mehanizme finansiranja.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat