SEMINAR “PATENTNA ZAŠTITA I KORIŠĆENJE INFORMACIJA SADRŽANIH U PATENTNOJ DOKUMENTACIJI”

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, organizovala je seminar o zaštiti novih tehničkih rešenja patentom. Predavači su detaljno informisali polaznike o uslovima za nacionalnu i međunarodnu patentnu zaštitu, o delovima patentne prijave kao i o  načinu popunjavanja patentnih zahteva. Takođe, dati su i primeri pretraživanja javno dostupnih baza patentne dokumentacije. Učešće na seminaru je uzeo veliki broj predstavnika privrednih subjekata, instituta, fakulteta i razvojnih centara.

Srbija je 1. oktobra 2010. godine postala punopravni član Evropske patentne organizacije. Pristupanje ovoj organizaciji donosi izvesne novine u vezi sa podnošenjem međunarodnih prijava patenata. Postupak podnošenja prijava za zaštitu pronalazaka u zemljama članicama je znatno olakšan, odnosno, dovoljno je da se podnese jedna prijava Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije ili Evropskom zavodu za patente, na osnovu koje će Evropski zavod za patentne da sprovede jedinstveni postupak za priznanje patenta.

Primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije zahteva potpunu harmonizaciju Zakona o patentima sa direktivama i uredbama Evropske unije koje se odnose na patente. Predlog Zakona o patentima, koji treba da zameni trenutno važeći Zakon o patentima (“Sl. glasnik SCG”, br. 32/2004, 35/2004 i “Sl. glasnik RS, br. 115/2006, stupio na snagu 10.07.2004. godine) je krajem 2010. godine prošao javnu raspravu. Trenutno se čeka mišljenje nadležnih ministarstava i očekuje se da u toku leta uđe u skupštinsku proceduru.

U zemljama u tranziciji, kao što je Srbija, pravo intelektualne svojine ima jednu dodatnu karakterističnu funkciju koja je, sa stanovišta tekuće ekonomske politike, ponekad čak u prvom planu. Reč je o funkciji privlačenja stranih direktnih investicija. Efikasna pravna zaštita, a naročito efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine nesumnjivo ohrabruje inostrane firme da u zemlju donesu proizvodnju i usluge zasnovane na novim tehnologijama, renomiranim robnim i uslužnim markama, kao i tzv. kreativnu industriju.

Postoji jaka potreba za podizanjem svesti o značaju zaštite intelektualne svojine, ali i kreiranju adekvatnih uslova kako bi procedure zaštite bile jednostavne, pristupačne i prilagođene kapacitetima budućih i postojećih inovativnih subjekata.

Prezentacije sa seminara „Patentna zaštita i korišćenje informacija sadržanih u patentnoj dokumentaciji” mogu se preuzeti:

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat