INCO PROJEKAT, SEMINAR: „ PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE


U okviru EU Projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), u Privrednoj komori Beograda je  9. oktobra 2012. godine održan   seminar „Pravo intelektualne svojine“-alati i perspektive u funkciji podrške MSP, kome je priustvovao veliki broj intermedijatora i predstavnika inovativnih preduzeća.

INCO partnerske privredne komore i institucije iz Italije zajedno sa Centrom za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, predstavile su svoja iskustva vezano za vrlo zahtevnu tematiku prava intelektualne svojine, a detalje vezane za italijanske prakse iz ove oblasti predstavio je prisutnima g. Gilberto Luigi Petraz, expert GLP Intellectual Property.

Evidentno je da MSP u Srbiji sve više pridaju značaja inovacijama i intelektualnoj svojini, ali i dalje su u velikom zaostatku za MSP u EU. Na problematiku zaštite prava intelektualne svojine MSP u Srbiji još uvek gledaju kao na trošak a ne kao na investiciju koja će doprinetu njihovom razvoju i unapređenju njihove konkurentnosti na tržištu. Činjenica je da je u Srbiji veoma mali broj patentnih prijava (na godišnjem nivou) koje se upućuju Zavodu za Intelektualnu  svojinu RS, dok je po ovom pitanju situacija u zemljama EU daleko povoljnija. S druge strane i države EU daleko su u zaostatku u poređenju sa brojem pronalazaka i patentnih prijava registorvanih u Kini i po rečima g. Petraza  postoji velika opasnost da EU bude preplavljena patentima iz Kine i sa Dalekog Istoka što bi bilo krajnje nepovoljno po privrede EU država.

Osim pravnog aspekta intelektualne svojine koji se u suštini svodi na skup prava kojima se štiti određeni oblik IS na zakonom propisan način,  tokom ovog sastanka  veoma se diskutovalo i o ekonomskom aspektu IS tj aspektu koj nije regulisan zakonima,  a koji je moguće koristiti kao sredstvo zaštite inovacija. Najočigledniji primer tog proširenog koncepta jesu: poslovna tajna,  razne informacije i znanja koja imaju praktičnu upotrebnu vrednost i dovode do brze komercijalizacije proizvoda i usluga MSP na tržištu.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat