ODRŽANA KONFERENCIJA:
„SRBIJA U OKVIRU EU STRATEGIJE DUNAVSKOG REGIONA – UMREŽAVANJE
I UNAPREĐIVANJE PRIVREDA NAJINTERNACIONALNIJEG REČNOG SLIVA U SVETU“

U okviru 11. Međunarodnog sajma preduzetništva – Biznis baza 2012 i 4. Sajma lokalne samouprave, Privredna komora Beograda je u petak 30. decembra održala konferenciju „Srbija u okviru EU strategije Dunavskog regiona – umrežavanje i unapređivanje privreda najinternacionalnijeg rečnog sliva u svetu“.

Nakon dva talasa proširenja Evropske unije (u 2004. i 2007. god.) Sliv reke Dunav – “najinternacionalniji” rečni sliv u svetu postao je svojim većim delom prostor Evropske unije. Proširenjem EU otvorene su nove mogućnosti kada su u pitanju izazovi i ponencijali Dunavskog prostora: za poboljšanje socio-ekonomskog razvoja, konkurentnosti, upravljanja;      životnom sredinom i efikasnosti u korišćenju resursa i za modernizaciju sigurnosti i transporta u Regionu. U skladu sa planiranom agendom,  Savet EU je na svom zasedanju  od 24. juna 2011.  godine  usvojio EU strategiju Dunavskog regiona  (EUSDR). Akcionim planom za sprovođenje EUSDR predviđeno je da Srbija bude  koordinator za realizacioju aktivnosti u oblasti železničkog, drumskog i  vazdušnog transporta sa Slovenijom, a u oblasti ekonomije znanja sa Slovačkom.

Na Beogradskoj konferenciji govorio je Prof. Dr Miroslav Vesković, rektor Novosadskog Univerziteta,  koordinator za Srbiju u okviru EUSDR za oblast ekonomije znanja (Prioritetna oblast 7 u okviru Dunavske Strategije). On je istakao da  EUSDR prioritet 7 ima zadatak da poveže visokoobrazovne institucije, nauku i informaciono-komunikacione tehnologije sa realnim sektorom, a sve sa ciljem povećanja konkurentnosti privreda, kako pojedinačnih podunavskih država, tako i čitavog regiona. Jedan od ciljeva ovog prioriteta je da nova znanja i nove thenologije nađu svoju primenu u praksi i da se transferišu u komercijalne proizvode.

Gospodin Aron Litvaj Kovač, predstavnik Asocijacije Podunavskih Privrednih Komora (DCCA) čiji je jednan od osnivača i Privredna komora Beograda, upoznao je prisutne učesnike konferencije o aktivnostima DCCA koje su usmerene na neprestano unapređivanje privrednog ambijenta država podunavskog regiona. On je takođe ukazao da  razlog osnivanja  i postojanja DCCA jeste podsticanje razvoja održivih i konkurentnih privreda zemalja koje povezuje reka Dunav. U tom pravcu, DCCA promoviše industrijske i trgovinske aktivnosti čiji je cilj razvoj privredne infrastrukture, razvoj transportnih i telekomunikacionih sistema, razvoj ljudskih resursa i zaštita živone sredine u dunavskoj regiji.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat