INTELEKTUALNA SVOJINA U DIGITALNOM OKRUŽENJU
Udruženje trgovine, Udruženje informatičke delatnosti i Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, organizovali su, 7. marta 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda,  poslovno-stručni skup "Intelektualna svojina u digitalnom okruženju".
Korišćenje sopstvenog žiga na internetu obuhvata doslednost u korišćenju istih znakova, fonta i boja kao što su i registrovani, jer je na taj način žig  prepoznatljiv za potrošače. Žig važi samo na teritoriji na kojoj je registrovan, tako da stavljanje žiga na internet u drugoj zemlji može predstavljati povredu prava korišćenja žiga. Smatra se da je došlo do povrede žiga na interentu ukoliko je ostvarena ekonomska korist, a ukoliko se prodaja određenog žiga vrši on-line mora imati saglasnost nosioca prava. Česte povrede na internetu su kada se u pretraživač unosi "key word" koja je karakteristična za jednog proizvođača ili pružaoca usluge a drugi proizvođač ili pružaoc usluge korišćenjem te ključne reči  želi  da pridobije što više posetilaca na svom sajtu i potencijalnih kupaca.
Razvojem infromacionih i komunikacionih tehnologija dolazi do sve veće digitalizacije: digitalitzacija  kulturne i naučne baštine,  časopisi, Yutube stranica, televizija on-line i dr. Digitalizacija se danas smatra novim vidom autorskog prava i spada u isključiva prava nosioca prava, koja se  štite Zakonom o autorskim i srodnim pravima.  Autorskim pravom smatraju se i računarski programi i softveri u bilo kojem obliku izražavanja uključujući pripremni materijal za njihovu izradu, računarski programi bilo u izvornom ili izvršnom kodu i štite se kao književno delo na osnovu Bernske konvencije (1971) kao i baze podataka.  Smatra se da je nosilac prava na softveru preduzeće koje je kreiralo softver. Zaštita autorskih i srodnih prava vrši se deponovanjem u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
Intelekutalna svojina se štiti sudskim putem: u gradjansko-pravnim sporovima,  krivično-pravnim postupcima i  i privrednim prestupima i prekršajima. Van sudska zaštita ostvaruje se arbitražom i medijacijom. U cilju zaštite  intelektualne svojine neophodno je jačanje kaznene poltike, informatičke pismenosti kao i podizanje svesti o intelektualnoj svojini.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat