PROMOVISAN NOVI PRISTUP U ZAŠTITI VODA U SRBIJI

U prisustvu velikog broja predstavnika beogradske privrede u Privrednoj komori Beograda održana je poslednja,  deseta po redu, promocija novog pristupa u zaštiti voda u Republici Srbiji. Jedan od nacionalnih prioriteta za dostizanje održivog razvoja u Republici Srbiji odnosi se na zaštitu i unapređenje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, a voda je jedan od najznačajnijih. Ovo podrazumeva integraciju i usaglašavanje nacionalnih ciljeva i mera svih sektorskih politika, harmonizaciju nacionalnih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije i njihovu punu primenu. Cilj novog pristupa u zaštiti voda je sprečavanja zagađenja na mestu nastanka, tj. kontrola same otpadne vode.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, donelo je tri uredbe kojima je regulisana zaštita voda, od kojih je za zagađivače voda najznačajnija Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2011 i 48/2012).

Uredba se odnosi na emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih supstanci u tehnološkim otpadnim vodama pre njihovog ispuštanja u  kanalizaciju, tehnološkim i drugim otpadnim vodama koje se neposredno ispuštaju u recipijent, vodama koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent i otpadnim vodama koje se iz septičkih i sabirnih jama ispuštaju u recipijent, odnosno na regulisanje ispuštanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda u prijemnike. U uredbi su date granične vrednosti emisije (GVE) za 49 navedenih sektora, koje su zasnovane na primeni najboljih dostupnih tehnika. Rok za dostizanje GVE je 31. decembar 2030. godine, dok nova postrojenja moraju odmah zadovoljiti GVE. Neophodno je da svi obveznici uredbe u svoje akcione planove uvrste rokove za postepeno dostizanje GVE, a inspekcija će svake treće godine kontrolisati ispunjenost ciljeva. Naglašeno je da je zabranjeno mešanje voda koje sadrže različite tipove zagadjenja u samoj fabrici, odnosno da je potrebno uraditi predtretman pojedinačno.

Dobro urađena studija zatečenog stanja dobar je putokaz  zagađivačima za adekvatno ispitivanje otpadnih voda. Implementacija uredbi novog pristupa u zaštiti voda podrazumeva velika ulaganja u izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, pa je neophodno fokusirati se na korišćenje fondova Evropske unije, bilateralnih donatora, medjunarodnih finansijskih institucija, kao i domaćih izvora finansiranja. Korisnici mogu biti direktni budžetski korisnici ili indirektni budžetski korisnici uz posmenu podršku ministarstva, kao i udruženja građana uz pismenu podršku resornog ministarsva nadležnog za predmet predloga projekta.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat