Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Dnevni red

  1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA  5. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

  2. AKTIVNOSTI U OBLASTI ZAPOŠLjAVANjA
    Izvestilac: gospodin Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje

  3. UTVRĐIVANjE PREDLOGA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2009. GODINU

  4. DONOŠENjE ODLUKE O FINANSIRANjU ZASTUPANjA, PROMOCIJE I POVEZIVANjA PRIVREDE BEOGRADA SA INSTITUCIJAMA, ODNOSNO PRIVREDNIM I BIZNIS ASOCIJACIJAMA EVROPSKE UNIJE SA SEDIŠTEM U BRISELU U 2010. GODINI

  5. DONOŠENjE ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA ZA DODELjIVANjE GODIŠNjE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

  6. DONOŠENjE ODLUKE O UTVRĐIVANjU BROJA GODIŠNjE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA REZULTATE U PRIVREĐIVANjU OSTVARENE U 2009. GODINI

  7. IZVEŠTAJ O PREDUZETIM AKTIVNOSTIMA U SPROVOĐENjU PROJEKTA ZA UNAPREĐENjE ORGANIZACIJE I SISTEMATIZACIJE POSLOVA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA U CILjU UNAPREĐENjA KVALITETA ODNOSA SA ČLANOVIMA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

  8. TEKUĆA PITANjA