Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. jun 2017.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA 

U Privrednoj komori Srbije - Privrednoj komori Beograda, Fond za inovacionu delatnost danas je predstavio programe podrške mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Podrška je podeljena na dva programa: Program ranog razvoja- minigrants, namenjen mikro i malim preduzećima, služi da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća iz različitih oblasti nauke i tehnologije, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru. U okviru ovog programa, maksimalan iznos finansiranja može biti do 80.000 evra, odnosno do 85% ukupno odobrenog budžeta projekta, u trajanju do jedne godine. Uslovi za konkurisanje su da podnosilac mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, u većinski srpskom vlasništvu, osnovano u Srbiji i ne starije od tri  godine u trenutku prijavljiavanja.

Program sufinansiranja inovacija- matchinggrants,  namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. U okviru ovog programa, maksimalan iznos finansiranja može biti do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta za mikro i mala, tj. 60% za srednja preduzeća, sa periodom realizacije do 24 meseci. Uslovi su da preduzeća moraju biti osnovana u Srbiji, u većinskom privatnom vlasništvu.

Ukupan iznos sredstava za ove programe u ovom ciklusu iznosi 2.7 miliona evra, sredstva su preko razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbeđena iz budžeta Republike Srbije.

Rok za prijavu projekta je 1.septembar 2017. do 15h, na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost.

Evaluacija pristiglih projekata će biti vršena između septembra i novembra 2017. godine, od strane nezavisnih međunarodnih recenzenata, a očekivani početak implementacije je januar 2018. godine.

Više o uslovima konkurisanja u prezentaciji  i na web stranici Fonda za inovacionu delatnost.