Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

FORMIRAN ODBOR SEKTORA USLUGA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADAU pogledu sektorske strukture Srbije i Beograda sektor usluga je aposolutno dominantan i u Srbiji i u Beogradu. Na nivou glavnog grada sektor usluga zauzima 71% zatim sledi sektor industrije sa 21% i sektor polјoprivrede sa 8%. Kada je u pitanju Republika Srbija sektor usluga zauzima 63%.
Na konstitutivnoj sednici Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda, koji čine 23 privrednika iz različitih delatnosti, usvojena je Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa beogradske privrede iz sektora usluga. Stavove, predloge i inicijative o određenim  pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.
Za predsednika Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda izabrana je Dijana Gligorijević, direktor marketinga i prodaje kompanije Telegroup.
Odbor će davati doprinos u poslovnom povezivanju sa domaćim i stranim partnerima, promociji usluga, podizanju konkurentnosti, organizovanju i učešću na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu, ali i edukaciji kadrova svih nivoa i profila o aktuelnim temama.                      
Bojana Stanić, v.d. pomoćnika ministra Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Goran Marković, načelnik Odeljenja za drugostepeni upravni postupak prezentovali su i dali pojašnjenja o primeni Zakona o radu, sa naglaskom na pitanja o  prijavama radnika, zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu.
Na sednici su predstavljene aktivnosti Privredne komore Srbije realizovane u prošloj godini i planovi za 2018. usmereni na podršku i zastupanje interesa privrede i unapređenju poslovnog ambijenta i  privredna kretanja u glavnom gradu sa posebnim osvrtom na sektor usluga.