Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. februar 2019. KOMPANIJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE NA PANELU O JAVNIM NABAVKAMA HRANE
Preko dvadeset kompanija iz sektora prehrambene industrije danas je uzelo učešće na panelu "Ključni izazovi u javnim nabavkama hrane – kako ih prevazići", koji je održan u Privrednoj komori Beograda. Panel je organizovao Odbor Sektora za polјopriverdu PKS-Priverdne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom odbrane, Gradom Beograd-Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Centrom za ispitivanje namirnica.

Panel je održan u skladu sa dobrom praksom u javnim nabavkama, za potrebe naručilaca u svrhu istraživanja tržišta, radi pripreme postupka javnih nabavki, kao i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i potencijalnim zahtevima u vezi sa nabavkom, pod uslovom da se time ne narušavaju načela obezbeđenja konkurencije, jednakosti priverdnih subjekata i transparentnosti.

Na panelu je otvorene diskusija svih zainteresovanih strana, kroz predstavlјanje primera dobre prakse i uočenih nepravilnosti i izazova u postupcima javnih nabavki hrane, razmatreni načini za unapređenje prakse, kako bi naručioci zadovolјili zahteve i potrebe korisnika, ponuđači pripremili prihvatlјivu i ekonomski najpovolјniju ponudu, a svi zajedno dobili najveću vrednost za uložen javni novac.

Diskusija je usmerena na analizu tehničkih zahteva naručioca i na predloge za definisanje istih sa cilјem nabavke kvalitetnih proizvoda, načinima definisanja uslova za pribavlјanje najbolјih ponuda i minimiziranju rizika za prijem nebezbedne hrane. zaključci