Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PORESKA POLITIKA U SRBIJI – POGLED UNAPRED

U Narodnoj banci Srbije, dana 12.4.2010. god. predstavljena je publikacija Fonda za razvoj ekonomskih nauka pod nazivom "Poreska politika u Srbiji – Pogled unapred", koju je podržala Američka agencija za razvoj USAID.

Centralno mesto u monografiji posvećeno je reformi poreza na faktore proizvodnje (rad i kapital) i imovinu, dok su porezi na potrošnju analizirani samo sa aspekta neophodnog povećanja stope PDV, kao kompenzacije za smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje. Osnovni pravac promena u poreskom sistemu koji se predlaže jeste smanjenje fiskalnog opterećenja rada i povećanje fiskalnog opterećenja potrošnje.

Ministarka finansija, Diana Dragutinović, je ovom prilikom izjavila da se zalaže za sprovođenje brze poreske reforme koja će biti podsticaj za povećanje proizvodnje, otvaranje novih radnih mesta, povećanje konkurentnosti domaće privrede i smanjenje sive ekonomije, a ujedno će štititi najugroženije slojeve stanovništva. Za sprovođenje takve reforme nophodno je razumevanje i podrška građana, ali i dobri zakoni i njihova efikasna primena. Prema njenim rečima, poreska reforma treba da bude sveobuhvatna, što znači da se istovremeno sa izmenama poreskih stopa, kojima će biti oporezovana potrošnja, a manje proizvodnja, smanjuju javni rashodi.

Autori studije o poreskoj reformi su predložili da se u kratkom roku sprovede reforma poreza na zarade, dohodak građana i poreza na dobit preduzeća, a da se postepeno primenjuju izmene u naplati poreza na imovinu. Autori smatraju da bi smanjenje doprinosa na socijalno osiguranje za 1,3 odsto snizilo BDP za 3,6 odsto, dok bi povećanje PDV-a sa 8 na 12 odsto, odnosno, sa 18 na 22 odsto, uvećalo BDP 2,5 odsto. Dodatnih 1,1 odsto BDP, koliko je potrebno za fiskalnu ravnotežu, ostvarilo bi se kroz povećanje poreza na zarade sa 12 na 20 odsto, kroz istovremeno povećanje neoporezivog dela na 16.500 dinara.