Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

4. SEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

BUDŽET DRŽAVE TRPI ŠTETU ZBOG NELEGALNOG POSLOVANJA


Na 4. sednici Skupštine Privredne komore Beograda, održanoj 15. juna 2010. godine, usvojeni su Finansijski izveštaji za 2009. godinu i doneta Odluka o verifikaciji odluka o prestanku mandata i zameni članova Skupštine Privredne komore Beograda.

Zoran Milošević, predsednik Skupštine Komore Beograda upoznao je prisutne sa najznačajnijim aktivnostima Komore Beograda, kao što je učešće u organizaciji konferencija sa međunarodnim karakterom, organizacije velikog broja okruglih stolova, javnih rasprava i stručnih savetovanja. Privredna komora Beograda je, takođe, u cilju unapređenja privredne saradnje, bila domaćin brojnim delegacijama iz inostranstva.

U nastavku sednice održan je okrugli sto pod nazivom „Uticaj novih oblika poslovanja – prevare, na budžet Republike Srbije i privredne subjekte“. Dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je istakao da i aktuelnost današnje teme sednice Skupštine Komore Beograda, jasno pokazuje da Komora Beograda u ime i za račun privrede pokreće brojne teme i rasprave u cilju stvaranja što povoljnijeg privrednog ambijenta. Prilikom donošenja novog Zakona o planiranju i izgradnji, mi smo u Komori upozoravali, da je stari zakon promenjen, a novi je donet bez podzakonskih akata, tako da ga nije moguće primeniti, što je za posledicu imalo pad građevinske aktivnosti u Beogradu za 92 odsto.

Dr Vesna Aleksić, glavni inspektor sektora Poreske policije Beograda je istakla da  „fantom“ preduzeća imaju značaju ulogu kod svih modusa izbegavanja plaćanja PDV, a njihova uloga se sastoji u sačinjavanju i izdavanju lažnih računa sa iskazanim PDV-om,  iako promet dobara nije izvršen. Izbegavanje plaćanja PDV vrši se, uglavnom, preko nepodnošenja PDV prijave, davanjem lažnih podataka o činjenicama od značaja za obračun, iskazivanje i plaćanje PDV, kao i neosnovanim iskazivanjem iznosa za povraćaj PDV-a, odnosno poreskom prevarom. Kao posrednik između „fantom“ i regularnog preduzeća pojavljuje se „peračko“ preduzeće, koje lažno fakturiše dobra regularnom preduzeću, i na taj način mu obezbeđuje dokumentaciju za dobra koje je nabavilo na ilegalnom tržištu. Ukupno izbegnuti porez na osnovu podnetih 569 krivičnih prijava, kod „fantom“ preduzeća je 6.747.137.000 dinara i predstavlja 8,14 odsto od ukupnog izbegnutog poreza po osnovu podnetih krivičnih prijava u periodu 2004 – 2009. godine.

Predrag Petronijević, direktor Uprave carina smatra da carina kao važan deo bezbednosnog sistema trebalo da pruži punu podršku legalnoj trgovini. Bez efikasne saradnje državnih organa, privatnog i državnog sektora nema napretka niti ulaska u EU. Zato je izuzetno važna razmena podataka i operativnih informacija u bezbednosnom sektoru,  odnosno da baze podataka MUP-a budu  dostupne i drugim državnim organima. Integrisano upravljanje granicom trebalo bi da doprinese da gužve na granici budu prošlost, jer jedan dan čekanja na carinjenje poskupljuje transakciju za 0,5 odsto.

Slavica Kovačević – Krtinić, pomoćnik registratora Agencije za privredne registre,  smatra da jedinstvena elektronska baza podataka i mogućnost da svi registrovani privredni subjekti budu skoncentrisani na jednom mestu, umnogome olakšava procedure i smanjuje troškova, ali, istovremeno i pored svih prednosti jednošalterskog sistema, moguće su i zloupotrebe.

Slobodan Vukolić, načelnik Uprve policije u Policijskoj upravi za grad Beograd je izneo podatke da je tokom 2009. godine podneto 657 krivičnih prijava u oblasti privrednog kriminala, kojim je obuhvaćeno 982 lica koja su učinila ukupnu materijalnu štetu od 5.317 milijardi dinara i prisvojila protivpravnu korist od 4,813 milijardi dinara. Trenutno Beogradu nedostaje oko 2000 policajaca i uskoro će biti raspisani konkuri za policajce sa srednjom stručnom spremom, ali i za vrhunske stručnjake sposobne da rešavaju i najteže slučajeve nelegalnog poslovanja i privrednog kriminala.

Zaključak je da zakonske izmene moraju da idu u pravcu drastičnijeg kažnjavanja subjekata koji nelegalno posluju, davanja većih ovlašćenja državnim organima u aktivnostima borbe sa „crnim tržoštem, jačanju odgovornosti privrednih subjekata u izmirenju svojih obaveza iz poslovanja, sprečavanju mutiplikacije firmi kojima se peru nelegalno zarađena sredstva, sprečavanje multiplikacije firmi od strane pojedinaca i sa njima povezanih lica, koji se neodgovorno ponašaju u poslovanju i koji se terete za zloupotrebu službenog položaja.

Nakon diskusije zaključeno je da bi, izmenom važećih propisa, trebalo pooštriti kaznene mere, posebno u delu zabrane u određenom periodu poslovanja, lica kažnjavanih za prevare u poslovanju.