Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

                              

ODRŽANO SAVETOVANJE “STANJE I PERSPEKTIVE REALNOG SEKTORA''  

Društvo ekonomista Beograda u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu i Privrednom komorom Beograda, održalo je  10. i 11. juna 2010.godine, savetovanje u Ivanjici, na temu: STANJE I PERSPEKTIVE REALNOG SEKTORA - ima li izgleda za reindustrijalizaciju i veće zapošljavanje”.  Savetovanju je prisustvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti ekonomije i privrede, a ovom prilikom za savetovanje su štampana 23 naučno - stručna rada, od preko 30 autora.

U okviru panel diskusije, razmatrano je stanje i mogućnosti bržeg i stabilnijeg razvoja industrijske proizvodnje, poljoprivrede, građevinarstva kao i drugih segmenata realnog sektora, i većeg zapošljavanja.

Učesnici savetovanja su usvojili sledeću poruku:

  1. Obzirom na neodgovarajuće stanje institucionalnog ambijenta, neophodno je što hitnije, preispitati makroekonomsku i monetarnu politiku. Neodrživo je da kamate na kredite budu najviše u Evropi, da se krediti koje daju banke odnose svega 1% na investicije i da preduzeća duguju oko 11 milijardi eura.
  2. Poljoprivreda, kao okosnica agroindustrijskog sektora i ruralne ekonomije, zahvaljujući svojim komparativnim prednostima, predstavlja veoma značajnu komponentu celokupnog realnog sektora. Stoga je potrebno doneti strategiju ruralne industrijalizacije.
  3. Neophodna je nova uloga države u podsticanju razvoja realnog sektora. U tom pogledu, potrebno je doneti adekvatnu strategiju industraijalizacije i celovitu i konzistentnu industrijsku politiku.
  4. U cilju zaštite građevinske industrije, koja upošljava preko 30 privrednih grana, neophodno je brže delovati i donositi efikasnije mere. Posebno se ukazuje na neprimereno ponašanje pojedinih organa nadležnih za izdavanje građevinskih dozvola.
  5. Hronična nezaposlenost sve više pokazuje tendenciju rasta. Ovaj problem može se ublažiti samo putem jačanja preduzetništva i efikasinijeg  razvoja MSP. Neophodno je da se efikasnije stimuliše ovaj sektor poslovanja, posebno odgovarajućom politikom oporezivanja.
  6. Sistem obrazovanja nije u skladu sa potrebama razvoja realnog sektora privrede, te je potrebno izvršiti promene u svim vidovima obrazovanja u pravcu jačanja veština, kompetencija i sposobnosti budućih eksperata koji će doprineti da realni sektor postane vitalna komponenta nacionalne ekonomije Srbije.