Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

U RPK ZAJEČAR ODRŽAN TRENING RADI LAKŠE IMPLEMENTACIJE HACCP SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE


Nastavljajući dobru međukomorsku saradnju Privredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar, u saradnji sa Quality Austria Centrom, održale su 7. i 8. oktobra 2011. godine, trening radi lakše implementacije HACCP sitema bezbednosti hrane u prostorijama RPK Zaječar za privrednike i preduzetnike timočkog regiona.

Prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009, član 47) subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).
U tom smislu, Privredna komora Beograda i Regionalna privredna komora Zaječar organizovali su trening za zaposlene u sektoru ugostiteljstva, trgovine i pekarstva u cilju stručnog osposobljavanja stručnih lica subjekata u poslovanju sa hranom za samostalnu implementaciju HACCP sistema i izradu dokumentacije.
U cilju bržeg i efikasnijeg rada, nakon kratkog teorijskog uvoda i ukazivanja na zakonski okvir, predavač je, kroz mnoštvo radionica, učesnicima treninga preneo je iskustva za lakšu implementaciju HACCP sistema, nakon čega će učesnici biti obučeni da samostalno izrade svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva HACCP sistem.