Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DNEVNI RED:

 

 1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA 23, 1. I 2. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 2. KRAJ EKONOMSKE KRIZE, KAKO DALjE?!
  - Izvori i uslovi finansiranja privrede
  Uvodne napomene: Prof. dr  Dragan Đuričin

 3. OBRAZOVANjE GRUPACIJA U UDRUŽENjU SOCIJALNIH, DRUŠTVENIH I LIČNIH USLUŽNIH DELATNOSTI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 4. OBJAVLjIVANjE ODLUKE SUDA ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA O IZVRŠENjU MERE DRUŠTVENE DISCIPLINE – JAVNE OPOMENE 

 5. RASPUŠTANjE PENZIJSKOG PLANA ZA ZAPOSLENE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

 6. VERIFIKACIJA ODLUKE O  UTVRĐIVANjU BROJA GODIŠNjE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA REZULTATE U PRIVREĐIVANjU OSTVARENE U 2008. GODINI

 7. D O N O Š E Nj E:
  7.1. Odluke o verifikaciji Odluke o prestanku mandata članu Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije
  7.2. Odluke o verifikaciji Odluke o zameni člana Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije
  7.3. Odluka o verifikaciji mandata članova Zajednice opštih udruženja preduzetnika u Privrednoj komori Beograda

 8. KADROVSKA PITANjA