CILJANA INFLACIJA U 2010. GODINI BIĆE ŠEST +/- 2 ODSTO
 

Monetarna politika Narodne banke Srbije u 2010. biće koncentrisana na postizanje ciljane inflacije, koja na kraju iduće godine treba da bude šest plus-minus dva procenata. Ciljana stopa inflacije za 2011. godinu je 4,5 odsto sa dozvoljenim odstupanjima od plus-minus 1,5 odsto, dok je za 2012. godinu ciljana inflacija četiri odsto plus-minus 1,5 odsto, navedeno je u memorandumu NBS o utvrdjivanju ciljane stope inflacije. Kako je navela NBS, utvrđeni ciljevi za inflaciju odražavaju nameru da se stabilnost cena postigne postepenim smanjenjem inflacije, bez izazivanja makroekonomskih poremećaja.

Postepeno smanjivanje ciljanih stopa inflacije zasniva se na oceni dugoročnih makroekonomskih kretanja i potrebi da se pritisci na nominalni devizni kurs umanje, a samim tim i rizici od potencijalno negativnog uticaja na konkurentnost privrede. Dozvoljeno odstupanje ukazuje na zonu koja se smatra prihvatljivom za kretanje inflacije, uzimajući u obzir činjenicu da može doći do brojnih prolaznih šokova manjih razmera koji će izazvati kratkoročne oscilacije stopa inflacije, ali neće zahtevati reakciju monetarne politike. NBS će nastojati da ciljanu inflaciju ostvari pomoću osnovnog instrumenta monetarne politike - kamatne stope, koja se primenjuje u sprovodjenju dvonedeljnih repo operacija. Visina te stope će se menjati na održiv, dosledan i predvidiv način, zavisno od ekonomskih kretanja i projekcija inflacije. Ostali instrumenti monetarnog regulisanja, uključujući i stopu obavezne rezerve i intervencije na deviznom tržištu, imaće pomoćnu ulogu. NBS će nastaviti da sprovodi režim rukovodjeno plivajućeg deviznog kursa. Intervencije na deviznom tržištu biće ograničene na slučajeve znatnih dnevnih oscilacija kursa dinara, odnosno ugroženosti finansijske i cenovne stabilnosti. Ako bude potrebno da interveniše na deviznom tržištu, NBS će to lakše činiti zahvaljujući visokom nivou deviznih rezervi.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA