AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PREUZIMA POSLOVE DAVANJA PODATAKA
O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA


Narodna banka Srbije obaveštava sve korisnike da je donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji, kojim je predviđeno da se počev od 1. januara 2010. godine poslovi koji se odnose na finansijske izveštaje i bonitet iz Narodne banke Srbije prenesu u Agenciju za privredne registre, u kojoj će biti uspostavljen Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Agencija će preuzeti od Narodne banke kompletne baze finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu, kao i metodologiju, savremenu informacionu tehnologiju i specijalizovane kadrove, i nastaviti započete aktivnosti s ciljem daljeg podizanja kvaliteta finansijskog izveštavanja u zemlji i razvoja usluga boniteta i njihovog prilagođavanja savremenim uslovima poslovanja.

Objedinjavanjem finansijskih i statusnih podataka, u Agenciji će biti formirana jedinstvena informaciona baza o svim pravnim licima i preduzetnicima u zemlji, čime će svim zainteresovanim korisnicima, na jednom mestu, biti dostupne potpune i ažurne informacije.

Početak davanja podataka iz finansijskih izveštaja i usluga boniteta iz Agencije za privredne registre očekuje se od 15. januara 2010. godine, a sve detaljne informacije o prijemu i obradi finansijskih izveštaja, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja i usluga boniteta, biće dostupne preko Internet strane Agencije, www.apr.gov.rs, link Finansijski izveštaji i bonitet.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA