NEMA ZNAČAJNIJEG PADA KAMATA U 2010.   

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je da u 2010. godini ne treba očekivati pad bankarskih kamata. On kaže da bi moglo doći do smanjenja broja banaka u Srbiji zbog spajanja više njih u jednu veću, da bi bile uspešnije na domaćem tržištu. Dugalić je upozorio na latentnu opasnost u koju može zapasti realni sektor, jer u narednoj godini velikom broju domaćih kompanija dospevaju prve rate za otplatu kredita iz inostranstva, podsećajući da je dug pravnih lica prema inostranstvu već narastao na oko 14 milijardi evra, što je skoro dva puta više od duga države. "Mislim da neće biti značajnijih pomaka u pogledu kretanja kamatnih stopa, u pogledu kretanja kreditnih plasmana, i da će banke, otprilike, ostvariti slične rezultate kao u ovoj godini", rekao je Dugalić, govoreći o očekivanjima u 2010. godini. Za dalju ekspanziju rada bankarskog sektora neophodan je prosperitet i oživljavanje realnog sektora, a ukoliko do toga dodje situacija i u bankarskom sektoru će biti značajno bolja, smatra generalni sekretar UBS. Dugalić je rekao da će tržišna konkurencija verovatno uticati na proces daljeg ukrupnjavanja, sjedinjavanja, spajanja i pripajanja bankarskog sektora, tako da se može očekivati i manji broj banaka u 2010. godini, od sadašnjih 34. Komentarišući veliku zaduženosti realnog sektora prema inostranstvu, Dugalić je podsetio da država tu nije bila direktno uključena, jer se ona nije zaduživala već same kompanije, upozoravajući da to može biti problem u narednoj godini za domaću privredu. Dugalić je ocenio da postoji opasnost da deo kompanija neće moći na vreme ili čak uopšte da otplaćuje dospele obaveze po stranim kreditima, pri čemu će se povećati i tražnja za devizama na domaćem tržištu za otplatu zajmova. "To onda može da optereti i devizne rezerve i, naravno, da ugrozi čitav ekonomski sistem", smatra Dugalić. On je podsetio da je reprogram, koji je napravljen početkom ove godine u Beču, uz posredovanje MMF-a i 10 najvećih banaka koje posluju u Srbiji, značajno pomogao u smanjenju pritiska na domaće kompanije u otplati dospelih obaveza prema inostranstranstvu. "Mislim da će do sličnih aranžmana doći i početkom sledeće godine, jer to je jedini način da privreda nekako relaksirano udje u narednu godinu i da onda kasnije može da otplaćuje svoje obaveze. U protivnom, moglo bi doći do velikih problema", ocenio je Dugalić. Govoreći o rezultatima bankarskog sektora Srbije u 2009. godini, Dugalić je kazao da će oni biti nešto lošiji nego u prethodnoj godini, što je moglo da se očekuje, s ozbirom na opštu situaciju i uticaj svetske krize u okruženju i u Srbiji. Dugalić očekuje da će prinos na kapital banaka biti dvostruko manji nego u 2008. godini, procenjujućida će se povećati broj banaka koje će ostvariti gubitak. "Medjutim, imajući u vidu situaciju u drugim zemljama, još uvek to i nije tako strašno kao što je u tim zemljama", zaključio je Dugalić. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA