SMANJEN BROJ KREDITNIH KARTICA I TEKUĆIH RAČUNA

Udruženje banaka Srbije je izdalo saopštenje da se analizom podataka za decembar 2009. godine zaključno sa 31. januarom ove godine došlo do značajnije stabilizacije kreditnih aktivnosti, odnosno blagog porasta kredita za kompanije i stanovništvo. Kako se nastavlja trend kreditnih aktivnosti to se može tumačitii dobrim signalima za izlazak iz krize. Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika 31. januara je 1.031.588 miliona dinara (1.003.606 miliona 31.12.2009.) i predstavlja povećanje od 2,8% u odnosu na kraj prethodne godine. Kod kredita stanovništvu jedino su rasli stambeni krediti i za adaptaciju, ukupno 2,3% u odnosu na kraj decembra 2009. godine.
Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita za pravna lica je 8,5% i predstavlja smanjenje u odnosu na 31.12.2009. godine za 0,3% dok je kod preduzetnika i stanovništva iskazano povećanje. Kod preduzetnika je sa 8,0% povećano na 8,2% a kod stanovništva sa 3,2% na 3,3%.
Kada se pogledaju podaci o broju lizing ugovora, broju tekućih računa i kreditnih kartica uočava se njihovo smanjenje za period: kraj decembra 2009. i kraj januara ove godine. Broj lizing ugovora smanjen je za 1,3%, broj tekućih računa za 0,9% a broj kartica za 2,3%. Osim toga, došlo je za isti period i do smanjenja iznosa docnje kod tekućih računa i kreditnih kartica.
Na kraju prošle godine od 71.173 stambena kredita 47.958 su osigurani od Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Ukupan iznos odobrenih kredita je 2.192 miliona evra a učešće docnje je 0,7%.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA