NBS KAZNILA PET BANAKA ZBOG NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU

Narodna banka Srbije je zbog nepravilnosti u radu, kaznila pet banaka sa oko 53 miliona dinara. Osim novčanih sankcija, centralna banka je izricala i korektivne mere. Bankari, kao da su manje grešili tokom prošle godine, jer je centralna banka od 2007. do 2009. godine opomenula 42 banke, od toga 35 je i "udarila" po džepu.
Samo zbog nepravilnosti prilikom obračunavanja kamata na kredite i štednju, kažnjeno je osam banaka sa 37 miliona dinara. Na revnosnije poslovanje tokom prošle godine, je verovatno uticalo i pretvaranje preporuka NBS o radu sa klijentima u zakon, tako da se bankama suzio krug mogućnosti da zelenaše i da se samovoljno ponašaju, odnosno da menjaju kreditne uslove kako im se prohte.
- Prema bankama, lane su najčešće izricane mere zbog utvrđenih nepravilnosti u poslovanju koje se odnose na procenu kreditnog rizika, utvrđivanje visine posebne rezerve za procenjene gubitke, zatim na nedostatke u sistemu internih kontrola kao i druge nepravilnosti u primeni propisa.
Sve mere su izrečene u cilju unapređenja načina na koji banka upravlja rizicima, kako bi se doprinelo njenom stabilnom i sigurnom poslovanju u cilju zaštite interesa deponenata. U poslednje dve godine, neke banke nisu prijavljivale Upravi za sprečavanje pranja novca sumnjive transakcije građana i preduzeća. Uz to, pojedine banke zakidale su prilikom obračunavanja efektivne kamate ili su netačno sačinjavale Plan otplate kredita i isplate depozita.
Narodna banka Srbije, nikada do sada nije imenovala banke koje su za nesavesno poslovanje kažnjene, kao ni imena njihovih sankcionisanih direktora i članova upravnog odbora. Takođe, nikada nisu javno prozvane banke na koje se građani najviše žale Centru za zaštitu korisnika, jer smatraju da su ih oštetili, a da je to i kasnije dokazano.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA