MANJI BROJ KREDITNIH KARTICA I TEKUĆIH RAČUNA

 

Ispred UBS, Veroljub Dugalić, generalni sekretar, komentarisao je na konferenciji za novinare podatke Kreditnog biroa koji se odnose na 31. januar 2010. godine sa poređenjem u odnosu na 31.12.2009. i 31.12.2008. godine.
Kao i za decembar 2009. godine, istakao je dr Dugalić, i podaci zaključno sa 31. januarom ove godine pokazuju da je došlo do stabilizacije kreditnih aktivnosti, odnosno blagog porasta kredita za kompanije i stanovništvo. Kako se nastavlja trend kreditnih aktivnosti to se može tumačitii dobrim signalima za izlazak iz krize. Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika 31. januara je 1.031.588 miliona dinara (1.003.606 miliona 31.12.2009.) i predstavlja povećanje od 2,8% u odnosu na kraj prethodne godine. Kod kredita stanovništvu jedino su rasli stambeni krediti i za adaptaciju, ukupno 2,3% u odnosu na kraj decembra 2009.
Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita za pravna lica je 8,5% i predstavlja smanjenje u odnosu na 31.12.2009. godine za 0,3% dok je kod preduzetnika i stanovništva iskazano povećanje. Kod preduzetnika je sa 8,0% povećano na 8,2% a kod stanovništva sa 3,2% na 3,3%.
Kada se pogledaju podaci o broju lizing ugovora, broju tekućih računa i kreditnih kartica uočava se njihovo smanjenje za period: kraj decembra 2009. i kraj januara ove godine. Broj lizing ugovora smanjen je za 1,3%, broj tekućih računa za 0,9% a broj kartica za 2,3%. Osim toga, došlo je za isti period i do smanjenja iznosa docnje kod tekućih računa i kreditnih kartica.
Na kraju prošle godine od 71.173 stambena kredita 47.958 su osigurani od Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Ukupan iznos odobrenih kredita je 2.192 miliona evra a učešće docnje je 0,7%

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA