OBAVEZNA REZERVA BANAKA 25 ODSTO

 

Smanjenje obavezne rezerve na deviznu osnovicu sa 40 i 45 na 25 odsto biće sprovedeno u narednih 14 meseci, objavila je Narodna banka Srbije. Prema Nacrtu nove odluke o obaveznoj rezervi banaka kod NBS, koja je dogovorena s MMF-om, obavezna rezerva na deviznu osnovicu bankama neće biti "preko noći" smanjena sa 40 i 45 na 25 odsto, da bi se umanjila opasnost od naglog odliva deviza iz zemlje.
U martu će se devizna rezerva obračunavati po dosadašnjim stopama od 40 i 45 odsto, a zatim će se postepeno smanjivati, sa ciljem da se za 14 meseci ta stopa smanji na 25 odsto. Primera radi, ako prema ovoj odluci od 28. februara do 17. maja neka banka odobri novih 100 miliona evra kredita po programu Vlade Srbije ili stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), ona će u maju moći da umanji deviznu obaveznu rezervu za 25 odsto, odnosno za 25 miliona evra.
Pritom, ako se nekoj banci osnovica za obračun obaveznih deviznih rezervi poveća zbog povlačenja novih kredita iz inostranstva ili rasta depozita, ona neće morati da polaže dodatne obavezne rezerve kod NBS-a, ako je njihova efektivna stopa iznad definisane. Bankama kojima u januaru 2011. godine efektivna stopa obavezne rezerve bude veća od 25 odsto, zato što do tada nisu uspele da dostignu taj nivo kroz povećanje plasmana ili rast depozita, NBS će "višak“ deponovanog novca vratiti u tri mesečne rate.
Ubuduće, postojaće tri izuzetka - obavezne rezerve se do kraja ove godine neće izdvajati na stambene kredite osigurane kod NKOSK i na kredite odobrene u okviru programa Vlade Srbije, a do roka dospeća, najkasnije do 31. decembra 2012. godine, ni na kredite iz inostranstva povučene od 1. oktobra 2008. do 28. februara ove godine. Obavezne rezerve se trajno neće izdvajati na kredite koje od međunarodnih finansijskih institucija povlači ili garantuje država.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA