BLAGI RAST TRŽIŠTA OSIGURANJA U 2009. GODINI


Prema izveštaju NBS, tržište osiguranja Srbije u 2009. godini, mereno stopom rasta premije, ostvarilo je blagi rast od 2,6% . U ukupnom finansijskom sektoru (banke, lizing, osiguranje i dobrovoljni penzioni fondovi) osiguranje zauzima drugo mesto po kapitalu i broju zaposlenih, dok u bilansnoj sumi finansijskog sektora (2.371 mlrd. dinara) učestvuju sa 3,9%, što je blago smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2009. godine ostvaren je rast bilansne sume za 17%, povećanje kapitala za 15,2%, povećanje tehničkih rezervi za 17,6% i povećanje učešća životnih osiguranja  sa 12,2% u 2008. god ini  na 14,7% u 2009. godini. Međutim, učešće sektora osiguranja u BDP ( 1,9% u 2008. godini)  kao  učešće  životnih osiguranja u ukupnoj premiji, daleko je od proseka grupe zemalja kojoj pripada Srbija a posebno od proseka zemalja članica Evropske unije. Generalno, tržište osuranja pokazuje pozitivan ali relativno usporen trend rasta. 

U 2009. godini u Srbiji je poslovalo 26 društava za osiguranje, od kojih dva novoosnovana i to jedno za obavljanje poslova životnih osiguranja, a jedno za obavljanje poslova reosiguranja. Isključivo poslovima osiguranja bavilo se 21 društvo, samo poslovima reosiguranja 4 društva, a poslovima i osiguranja i reosiguranja 1 društvo. Od društava koja se bave poslovima osiguranja isključivo životnim osiguranjem bavilo se 7 društva, isključivo neživotnim osiguranjem 9 društava, a i životnim i neživotnim osiguranjem 6 društava. Prema vlasničkoj strukturi kapitala u 2009. godini 19 društava je u većinskom stranom vlasništvu a 7 u domaćem vlasništvu.

Mereno rastom premije, tržište osuranja pokazuje pozitivan ali relativno usporen trend rasta. Ukupna premija  u 2009. godini distigla je iznos od 53,5 mlrd dinara, što je povećanje za 1,3 milirde dinara ili 2,6%. Bilansna suma je porasla  za 17% i to sa 84,8 mlrd dinara na 99,2 mlrd. dinara, dok je kapital povećan je za 3,9 milijardi dinara ili 15,2 %. Takođe, ostvareno je povećanje tehničkih rezervi od 17,6% (čime je premašen iznos ukupne premije ostvarene u 2009. god.), uz njihovu pokrivenost u životnim osiguranjima, a nepotpunu pokrivenost u neživotnim osiguranjima. U strukturi premije, i dalje je dominantno učešće neživotnih osiguranja od 85,3%. Premija osiguranja od autoodgovornosti beleži rast, dok imovinska osiguranja i osiguranje motornih vozila – kasko beleže pad, što je posledica izloženosti sektora osiguranja uticaju globalne finansijske krize. Učešće životnih osiguranja u ukupnoj premiji blago je povećano sa 12,2% u 2008. godini na 14,7% u 2009. godini, ali je i dalje  daleko od proseka 27 zemalja članica Evropske unije, u kojima je ovo učešće u 2008. godini iznosilo oko 62%. Društva za osiguranje u stranom vlasništvu, kao i ranijih godina, imaju preovlađujuće učešće u svim pokazateljima poslovanja: u premiji životnih osiguranja učestvuju sa 92,5%, premiji neživotnih osiguranja sa 60,1%, ukupnoj imovini sa 63,8%, kao i u broju zaposlenih sa 73,1%. Broj zaposlenih u sektoru osiguranja u 2009.godini beleži pad od 4,9% i iznosi  11.142 zaposlena.

Preporuke NBS sektoru osiguranja, date u Izveštaju, odnose se na unapređenje korporativnog upravljanja, sistema interne kontrole i upravljanja rizicima, unapređenje tehnika vrednovanja ulaganja, jačanje transparentnosti, jačanje dobre prakse  i fer odnosa prema klijentima, kao i edukacija potencijalnih osiguranika, čime će se doprineti jačanju poverenja i razvoju ovog dela finanasijskog sektora.

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA