OSIGURANJE U SRBIJI I USAGLAŠAVANJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA


U organizaciji USAID i Profit&media Consulting, u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, održan je forum na temu “Osiguranje u Srbiji- usaglašavanje  sa međunarodnim standardima“ U radu skupa učestvovali su predstavnici USAID, viceguverner NBS, Mira Erić Jović, članovi uprava domaćih i stranih osiguravajućih kompanija, stručnjaci iz oblasti osiguranja, predstavnici komorskog sistema i medija.
Forum je organizovan sa ciljem razmene iskustava u delu uvođenja i primene međunarodnih standarda u praksi razvijenih zemalja, kao i sagledavanja  promena  i neophodnih aktivnosti, koje očekuje domaće tržište osiguranja u pogledu implementacije međunarodnih standarda i zahteva Direktive Solvency II, koja će se primenjivati od 2012.godine. Tržište osiguranja Srbije je stabilno ali nedovoljno razvijeno, ocenila je u svom izlaganju, viceguverner Mira Erić Jović. I pored kontinuiranog rasta od 2004. godine, kada je izvršena radikalna reforma u ovom sektoru, tržište osiguranja, mereno učešćem premije u BDP i visinom premije po glavi stanovnika, daleko je od proseka evropskih zemalja, pa i nekih zemalja u okruženju, posebno u delu životnog osiguranja. U 2009. godini zabeležen je rast premije od 2,6%, rast kapitala i tehničkih rezervi osiguravajućih društava, kao i rast životnog osiguranja od 24%, što su pozitivni pomaci, ali je učešće bilansne sume u ukupnoj sumi finansijskog sektora opalo i osiguranje zauzima tek treće mesto, sa ispod 4% učešća. U delu primene međunarodnih standarada, ocenjeno je da je postojeći regulatorni okvir u značajnoj meri usaglašen sa zakonodavstvom EU, te da će NBS u narednom periodu pripremati odgovarajuće izmene Zakona o osiguranju, posebno u delu razvoja intermedijacije. Primena direktive Solvency II od 2012. godine, svakako će uticati na povećanje osigurane sume a time i povećanje cene usluga osiguranja na domaćem tržištu, ali je u ovom momentu, mnogo teže pitanje mera za dalji razvoj sektora osiguranja. U tom smislu predstavnici osiguravajućih  kompanija izrazili su očekivanje da će Vlada RS usvojiti predložene mere za stimulisanje životnog osiguranja, kroz predložene poreske olakšice, kao i predlog za izdavanje državnih dugoročnih obveznica koje bi, sa jedne strane omogućile investiranje osiguravajućih kompanija i penzionih fondova u nerezične hartije, a obezbeđenje sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata države, sa druge strane. Takođe, potreban je fleksibilniji model zapošljavanja zastupnika u osiguranju, kao i proširenje liste obaveznih osiguranja, ocenjeo je na skupu.    
Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA