DOBITAK LIZING KOMPANIJA U 2009. -  4,3 PUTA VEĆI U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU 

 

Prema Izveštaju NBS o poslovanju sektora finansijskog lizinga, dobitak pre oporezivanja 17 lizing kompanija u 2009. godini iznosio je 2,1 milijardu dinara, što je 4,3 puta više u odnosu na 2008. godinu. Ukupna bilansna aktiva  davalaca finansijskog lizinga iznosila je 111,3 milijardi dinara ili 5,15% bilansne sume bankarskog sektora, ali je  u odnosu na 2008. godinu smanjena za 9,2%.  

 

Zaključno sa 31.decembrom 2009. godine, dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga posedovalo je  17 kompanija, od čega 11 u  potpunom ili većinskom vlasništvu stranih pravnih lica, 5 kompanija u potpunom ili većinskom vlasništvu domaćih pravnih lica i 1 kompanija sa po 50 % ućešća domaće banke sa stranim kapitalom i stranog pravnog lica. Ukupan broj zaposlenih, koji se prethodnih godina povećavao u sektoru finansijskog lizinga,  u 2009. godini smanjen je za oko 5% i na dan 31. decembra 2009. godine iznosi 489, tako da je  prosečan broj zaposlenih po jednom davaocu lizinga 29.

Najveći deo aktive i pasive davalaca lizinga odnosi se na sredstva i obaveze u stranoj valuti ili indeksirano valutnom klauzulom (94,3% ukupne aktive, odnosno 91,0% ukupne pasive). U ukupnoj aktivi davalaca lizinga najznačajnije učešće imala su potraživanja po osnovu finansijskog lizinga (75,1%) ali je njihovo učešće u odnosu na 2008. godinu smanjeno za 12,7%. U pasivi dugoročne obaveze su učestvovale sa 90,1%, što je smanjenje za 10,1% u odnosu na prethodnu godinu. Učešće dugoročnih kredita iz inostranstva u pasivi smanjilo se sa 86,8% u 2008. godini na 86,2% u 2009. godini kao i učešće dugoročnih kredita u zemlji sa 4,0% u 2008. godini na 3,9%. Učešće kratkoročnih obaveza takođe je smanjeno sa 3,9% na 1,7%, dok je kapital povećan za 43,7%. Na povećanje kapitala u 2009. godini uticalo je povećanje osnovnog kapitala za 22,1%, kao  povećanje pozicije neraspoređena dobit i smanjenje gubitka. Rast kapitala u uslovima smanjenja bilansne sume, uticao je i na povećanje njegovog učešća u ukupnoj pasivi sa 5,1% u 2008. godini na 8,1% u 2009. godini.  

 

Ukupan dobitak pre oporezivanja na nivou tržišta finansijskog lizinga u 2009. godini iznosio je 2,1 milijardu  dinara, što je 4,3 puta više u odnosu na 2008. godinu (476,1 milion dinara). U posmatranom periodu, ukupni rashodi su smanjeni za 42,0%, dok su ukupni prihodi smanjeni za 38,3%, što je imalo za posledicu povećanje učešća dobitka pre oporezivanja u ukupnim prihodima sa 1,0% na 6,8%. Struktura plasmana prema primaocu lizinga nije se bitno izmenila u odnosu na 2008. godinu. Najveći deo plasmana po osnovu finansijskog lizinga odobren je pravnim licima (87,1%), dok su fizička lica u ukupnim plasmanima učestvovala sa 5,9%, s tim što se učešće pravnih lica u ukupnim plasmanima iz perioda u period povećava. Prema predmetu finansiranja  najveće  učešće imaju teretna vozila, minibusevi i autobusi (39,4%), putnička vozila 22,2% i mašine (11,4%). Prema sektorskoj strukturi najveće učešće zauzima sapbraćaj i veze, zatim trgovina, prerađivačka industrija i poljoprivreda.

Portfolio za tržište finansijskog lizinga na dan 31. decembra 2009. godine je iznosio 83,5 milijardi RSD, što u odnosu na 2008. godinu  predstavlja smanjenje od 12,7%. U toku 2009. godine, davaoci lizinga su imali vraćenih predmeta lizinga u vrednosti od 2,7 milijardi RSD, što je zajedno sa prenetim stanjem iz ranijih godina iznosilo preko 3 milijarde RSD (3,6% portfolija, odnosno 34,0% kapitala). Od navedene ukupne vrednosti vraćenih predmeta lizinga, davaoci lizinga su 20,4% dali ponovo u finansijski lizing, 30,0% prodali, dok je skoro 50% ostalo neangažovano. Na kraju 2009. godine stanje vraćenih predmeta lizinga je iznosilo 1,5 milijardi RSD, što predstavlja 1,8% portfolija, odnosno 16,8% kapitala (na kraju 2008. godine stanje vraćenih predmeta lizinga je predstavljalo 0,4% portfolija, odnosno 5,5% kapitala).

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA