BANK FINING-HARMONIZACIJA DOMAĆE REGULATIVE SA BAZELOM II

U organizaciji Udruženja banka Srbije, u periodu 12-14. maja 2010. godine, na Paliću, održan je tradicionalni seminar bankara iz oblasti upravljanja rizicima – Bank Fining. Ovogodišnji seminar, kome je prisustvovalo preko 140 učesnika  iz NBS, bankarskog sektora, IT kompanija, revizorskih kuća i Privredne komore Beograda, održan je na vrlo aktuelnu temu  “Harmonizacija  domaće regulative sa Bazelom II“.
Seminar je otvorila viceguverner Mira Erić Jović, dajući kratak osvrt na stanje u bankarskom sektoru i mere, koje je u poslednjih godinu dana preduzela NBS u cilju ublažavanja negativnih efekata ekonomske krize. Stabilnost finansijskog sistema je održana, a NBS nastavlja sa kontracikličnim delovanjem. Profitabilnost bankarskog sektora, iako u kontinuiranom padu, regionalno posmatrano je zadovoljavajuća, adekvatnost kapitala banka je još uvek na visokom nivou od 21,5%, dok je kreditna aktivnost u prvom kvartalu 2010. godine u odnosu na decembar 2009. godine, realno porasla za  3,9%. Međutim, još uvek su prisutni značajni rizici u finansijskom sistemu, pre svega devizni rizik, kao najbitniji  sistemski rizik,  uzrokovan velikim delom visokim nivoom indeksacije kreditnog portfelja (78%). Rapidan rast kreditnog rizika evidentiran tokom prošle godine je usporen, ali dalje uzdržavanje  bankarskog sektora  od  kreditne aktivnosti  može izazvati dodatne gubitke po osnovu nenaplativih kredita, upozorila je u svom izlaganju voceguverner. Tokom 2010. godine NBS će sprovoditi, već započete aktivnosti na uspostavljanju prudencijalnog okvira za primenu Bazela II i unapređenja mikro pristupa superviziji, uspostavljanju okvira za makro prudencionu superviziju kao i dalje prilagođavanje regulative u funkciji deevroizacije i kreditnog rasta, uz odgovarajuću komunikaciju sa javnošću radi očuvanja poverenja.  Bankama sledi priprema za adekvatnu primenu Bazela II kao i preispitivanje prisutne strategije procikličnosti, uz napomenu da oslanjanje na državu dugoročno neodrživo.
U radnom delu seminara, predstavnici sektora za kontrolu banaka NBS, prezentovali su  cijeve i dinamiku harmonizacije propisa sa Bazelom II, kao i glavne izmene predviđene novom regulativom, odnosno već objavljenom Odlukom o adekvatnosti kapitala, koja će se primenjivati od 1. januara 2011. godine, i kroz koju je harmonizovano dve tećine regulative. Obrađeni su kreditni, tržišni i operativni rizik ( koji se novom regulativom uključuje u obračun kapitalnih zahteva), tehnike za ublažavanje izloženosti ovim rizicima, načini upravljanja rizicima, pristupi za izračunavanje kapitalnih zahteva (standardizovani i IRB) kao i aktuelne izmene međunarodnog reglatornog okvira ( Bazel II plus) čija se primena planira krajem 2012. godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA