PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NBS STIGAO U SKUPŠTINU

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, stigao je 2. juna 2010. godine u skupštinsku proceduru, s predlogom da bude usvojen po hitnom postupku. Glavne novine su da kandidata za guvernera predlaže predsednik Republike a bira ga Skupština, a umesto dosadašnjeg Monetarnog odbora uspostavlja se novi organ - Izvršni odbor NBS.

Guvernera bira Skupština Srbije većinom glasova svih poslanika, na period od šest godina, sa pravom ponovnog izbora, a on rukovodi NBS, zastupa i predstavlja tu instituciju. Organi NBS su Izvršni odbor, koga čine guverner i viceguverneri, guverner i Savet guvernera, a ima od dva do četiri viceguvernera.

Izvršni odbor preuzima ovlašćenja dosadašnjeg Monetarnog odbora, utvrđuje monetarnu i deviznu politiku, kao i aktivnosti očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a posebno utvrđuje program monetarne politike NBS, način utvrđivanja kamatnih stopa NBS, uslove i način izdavanja hartija od vrednosti.

Savet guvernera NBS čini pet članova, uključujući i predsednika, koje bira republički parlament na predlog skupštinskog Odbora za finansije, na period od šest godina, s pravom ponovnog izbora. Savet, između ostalog, donosi statut NBS, utvrđuje režim kursa dinara, donosi finansijski plan NBS, usvaja godišnje finansijske izveštaje NBS, bira spoljnog revizora…NBS utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku, upravlja deviznim rezervama, utvrđuje i sprovodi, u okviru svojih nadležnosti, aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, izdaje i oduzima bankama dozvole za rad, kontroliše bonitet i zakonitost poslovanja banaka, izdaje i oduzima dozvole za obavljanje delatnosti osiguranja, finansijskog lizinga, upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, izdaje novčanice i kovani novac...

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA