PODSTICAJNA SREDSTVA I KREDITNE LINIJE ZA SEKTOR RECIKLAŽE SEKUNDARNIH SIROVINA


Dana 14. juna 2010. godine u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija i Udruženja industrije, organizovan je stručni skup na temu“Podsticajna sredstva i kreditne linije za sektor reciklaže sekundarnih sirovina”. Predstavnici Čačanske  i Procredit banke informisali su kompanije koje se bave prikupljanjem i reciklažom sekundarnih sirovina, o moćnostima i uslovima finansiranja ove delatnosti iz sredstava kreditne linije nemačke razvojne banke KFW.

U ime Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, uvodno izlaganje je podneo Aleksandar Vesić, zamenik ministra, istakavši  značaj jačanja svesti svih relevantnih institucija i građana po pitanju zaštite životne sredine. Trenutno se u Srbiji reciklira svega 5% otpada  a u narednih pet godina potrebno je dostići evropski nivo od 60% prerade otpada, pre svega se misli na drvo, papir staklo, plastiku i metale. Još uvek ne postoji razrađen sistem sakupljanja otpada, prisutno je prenagomilavanje firmi koje se bave reciklažom pojedinih sirovina (npr. guma), a sa druge strane nedostak je firmi koje se bave reciklažom drugih vrsta otpada (npr.staklo). Prema dosadašnjoj raspodeli budžetskih sredstava nisu predviđena značajnija sredstva za ovu delatanost, ali će ministarstvo nastaviti da u granicama raspoloživih kapaciteta,pruža podršku kompanijama koje se bave reciklažom.

Maja Simić, direktor beogradske filijale Čačanske banke, izložila je mogućnosti i uslove korišćenja finansijakih sredstava kreditne linije bankarske grupacije KFW koja, preko ove banke, podržava programe iz oblasti energetske efikasnosti. Problem zaštite životne sredine prepoznat je u zemljama EU, a samim tim i u njihovim finansijskim institucijama. U Srbiji, na žalost ni jedna banka iz sopstvenih sredstava ne finansira ovu deltanost. Kreditna linija KfW namenjena je ne  samo pravnim licima - kompanijama, već i fizičkim licima koji imaju jasnu ideju i koncepciju budućeg poslovanja, što kroz vid određenih ušteda energije, što kroz određene projekte zaštite životne sredine. Sredstva kreditne linije se odobravaju na rok od 5 godina uz grace period od 12 meseci i kamatnu stopu od 7,5% godišnje, a finansiranje programa moguće je kombinovati i sa kreditnim linijama iz sopstvenog potencijala banke. 

Ivan Petoronijević, koordinator prodaje Procredit banke, izložio je mogućnosti finansiranja projekata iz ove oblasti putem lizinga. Naime, ova banka je takođe, preko svoje kompanije Procredit Leasing, obezbedila krednu liniju Kfw-a, koja omogućava nabavku opreme, mašina za reciklažu i svih vrsta transportnih sredstava na lizing. Za korišćenje sredstava neophodno je da klijent posluje najmanje godinu dana i da obezbedi sopstveno učešće od 10-20% vrednosti opreme. Za obezbeđenje kreditnih sredstava  najčešče se koristi zaloga na predmetu lizinga. Takođe, najavio je saradnju ove banke sa Fondom za zaštitu životne sredine, što treba da dprinese većoj dostupnosti finansijskih sredstava i nižim kamatnim stopama.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA