NASTAVLJEN PAD PROFITABILNOSTI LIZING KOMPANIJA U I KVARTALU 2010. GODINE

Ukupan dobitak pre oporezivanja na nivou tržišta finansijskog lizinga u prvom kvartalu 2010. godine iznosio je 387,9 miliona dinara, što je, preračunato na godišnji nivo, za 24,4% manje u odnosu na kraj 2009. godine, kada je iznosio 2,1 milijardu dinara, navodi se u Izveštaju NBS o poslovanju lizing kompanija u  I kvartalu tekuće godine. Zbog smanjenja neto dobitka pre oporezivanja, profitabilnost davalaca finansijskog lizinga se smanjila, na šta ukazuje smanjenje prinosa na prosečnu aktivu i prinosa na prosečan kapital. Aktivne i pasivne kamatne stope su smanjene u odnosu na 2009. godinu, kao i neto kamatna marža. Zbog povećanja kapitala i smanjenja obaveza, solventnost na tržištu finansijskog lizinga se minimalno povećala. Bilansna suma 17 lizing kompanija na dan 31. marta 2010. godine iznosila je 111,9 milijardi dinara ili 5% bilansne sume bankarskog sektora, i povećana je za  0,5% u odnosu na decembar 2009. godine. Broj zaposlenih u ovom sektoru smanjen je sa 489 u decembru prošle godine na 477 krajem marta tekuće godine.

Ukupni rashodi lizing kompanija u I kvartalu tekuće godine  povećani su za 10,5%, dok su ukupni prihodi povećani za 8,1%, što je imalo za posledicu smanjenje učešća dobitka pre oporezivanja u ukupnim prihodima sa 6,8% na 4,8%. Ukupna bilansna suma od 111,9 milijardi dinara, povećana je za  0,5,% ali se njeno učešće u odnosu na bilansnu sumu bankarskog sektora kontinuirano smanjuje. Broj lizing kompanija se nije menjao i zaključno sa 31. martom 2010. godine, na tržištu posluje 17 kompanija, od kojih je 11 davalaca lizinga u 100% ili većinskom vlasništvu stranih pravnih lica, 5 davalaca  u 100% ili većinskom vlasništvu domaćih lica i 1 kompanija u vlasništvu domaće banke sa stranim kapitalom i stranog pravnog lica. Prvih 5 kompanija sa najvećim tržišnim učešćem su Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o.Beograd, sa 32,1%, Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd sa 13,4%, NLB Leasing d.o.o. Beograd sa 9,5%, VB Leasing d.o.o. Beograd, sa  6,2% i  Intesa Leasing d.o.o. Beograd sa 5,3%.

Najveći deo aktive i pasive davalaca lizinga odnosi se na sredstva i obaveze u stranoj valuti ili indeksirano valutnom klauzulom (94,7% ukupne aktive, odnosno 90,7% ukupne pasive). U ukupnoj aktivi davalaca lizinga najznačajnije učešće imala su potraživanja po osnovu finansijskog lizinga (73,8%), što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodne dve godine (78,1% u 2008. i 75,1% u 2009. godini). U pasivi su najveće učešće imale dugoročne obaveze, od 88,8% (90,9% u 2008. godini, odnosno 90,1% u 2009. godini). Učešće dugoročnih kredita iz inostranstva u pasivi smanjeno je sa 86,2% u 2009. godini na 85,3% kao i učešće dugoročnih kredita u zemlji sa 3,9% na 3,5%. Inostrani poverioci davalaca lizinga najčešće su osnivači ili pravna lica koja posluju u okviru iste bankarske grupe.

Struktura plasmana prema primaocu lizinga, nije bitno izmenila u odnosu na 2009. godinu. Najveći deo plasmana po osnovu finansijskog lizinga odobren je pravnim licima (87,0%), dok su fizička lica u ukupnim plasmanima učestvovala sa 5,9%, a preduzetnici sa 4,4%. Prema sektorskoj strukturi plasmana, najznačajnije učešće i dalje ima sektor saobraćaja, skladištenja i veza (29,4%), a slede prerađivačka industrija(18,1%),sektor trgovine (14,9%), poljoprivreda, lov i šumarstvo (13,0%), dok je učešće ostalih sektora pojedinačno manje od 10%. Prema predmetu lizinga najveće učešće imaju teretna vozila, minibusevi i autobusi (38,9%), zatim putničkih vozila, čije se učešće  povećalo sa 22,2% na 22,9%, dok se učešće finansiranja ostalih vrsta predmeta lizinga nije bitnije izmenilo u odnosu na 2009. godinu.

Ukupan portfolio za tržište finansijskog lizinga na dan 31. marta 2010. godine iznosio je 82,6 milijardi RSD, što je smanjenje od 1,1% u  odnosu na kraj 2009. godine. Iznos dospelih nenaplaćenih potraživanja prema kapitalu je 45,8% (42,9% u 2009. godini), a prema portfoliju 5,2% (4,6% u 2009. godini). Potraživanja do 30 dana su u ukupno dospelim nenaplaćenim potraživanjima učestvovala sa 31,7%, dok su potraživanja dospela preko 90 dana učestvovala sa 34,3%. Udeo ispravke vrednosti potraživanja u ukupnim potraživanjima se povećao sa 4,4% na 4,9%. Vrednost vraćenih predmeta lizinga na kraju prvog kvartala 2010. godine iznosila je 1,7 milijardi RSD, što predstavlja 2,0% portfolija, odnosno 17,9% kapitala, što je nepovoljnije u odnosu na kraj prošle godine (1,8% portfolija i 16,8% kapitala). Od ukupne vrednosti vraćenih predmeta lizinga, davaoci lizinga su 10,4% dali ponovo u finansijski lizing, 10,9% prodali, dok je skoro 80% ostalo neangažovano.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA