DANAS STUPAJU NA SNAGU NOVA MEĐUNARODNA PRAVILA ZA GARANCIJE NA POZIV

Od 1.jula 2010.godine stupa na snagu novo pravilo za garancije na poziv URDG 758, usvojena 3. decembra 2009. godine od strane Izvršnog  odbora Međunarodne tgovinske komore u Parizu (ICC Paris), a koja će zameniti dosadašnja pravila URDG 458. Nova, savremenija i fleksibilnija pravila od 35 članova, sadrže i različite modele obrazaca garancija i kontragarancija kao i set fakultativno primenljivih klauzula u poslovnim aranžmanima. Pravila će se primenjivati u svim sektorima trgovine, industrije, građevinarstva, tržišta kapitala, komercijalnog kreditiranja, korporativnog restrukturiranja i strukturnog finansiranja.
Revizija URDG pravila trajala je dve i po godine i rezultat je zajedničkog rada  ICC Komisije za bankarsku tehniku i praksu i Komisije za privredno pravo i praksu, koja se sastoji od predstavnika banaka, preduzeća i advokatske kancelarije širom sveta. Revizija je sprovedena pod upravom ICC Radne grupe na Garancije, stalnog tela stručnjaka iz 26 zemalja. Jednoobrazna Pravila MTK za garancije na poziv - URDG 758 kreiraju novi set pravila za 21. vek, za nezavisne garancije. Nova revidirana URDG pravila su jasnija, preciznija i sveobuhvatnija nego prethodna URDG 458. Revizija koristi jezik konzistentan sa onim u MTK univerzalno prihvacenim Pravilima i obicajima za dokumentarne akreditive -UCP 600. Publikacija ICC-URGG 758 je do sada prevedena na 20 jezika, sa pratećimim uputstvom i uporednim komentarima od člana do člana.
Nacionalni odbor Međunarodne trgovinske komore Srbije (ICC Serbia), sarađujući sa Međunarodnom trgovinskom komorom u Parizu i primenjujući njihovu praksu, već je izdao dvojezičnu Publikaciju ICC “Jednoobrazna pravila MTK za garancije na poziv, Revizija 2010 – URDG 758”, što će doprineti njihovoj uspešnoj i efikasnoj primeni.  

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA