BANKARSKI SEKTOR STABILAN - SAOPŠTILA NBS

Povodom izjave prenete u medijima, da jednom broju banaka može da bude ugrožen opstanak, Narodna banka Srbije je objavila saopštenje u kome ističe ističe da  srpski bankarski sektor i prema poslednjim raspoloživim podacima ima visoku kapitalizovanost (pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosi 21,5%) i likvidnost (pokazatelj likvidnosti od 2). Pri tome, rezultati ažuriranih stres testova bankarskog sektora, sa presekom stanja od 31. marta 2010, ukazuju da je bankarski sektor i dalje otporan na spoljne i unutrašnje potrese. 

Čak i u slučaju realizacije pretpostavljenog pesimističkog makroekonomskog scenarija za 2010. i 2011. godinu, čija je verovatnoća dešavanja veoma mala, bankarski sektor bi bio sposoban da s postojećim kapitalom i rezervama absorbuje sve projektovane gubitke - procenjene na osnovu krajnje pesimističke procene rasta problematičnih kredita- kao i da, nakon toga, ostane iznad regulatornog minimuma. I u tom slučaju adekvatnost kapitala bankarskog sektora bi se smanjila sa sadašnjih 21,5% (mart 2010.) na 16,8% na kraju decembra 2011. godine.

Ukupni problematični krediti bankarskog sektora, odnosno krediti po kojima banke imaju problem u realizaciji naplate, iako umereno rastući, ne predstavljaju razlog za zabrinutost po pitanju kapaciteta bankarskog sektora da se suoči sa dodatnim gubicima koje takvi plasmani sa sobom nose. To potvrđuje i povećanje kreditne aktivnosti, visok nivo pokazatelja adekvatnosti kapitala i njegov blagi rast, zaustavljanje pada i neznatni oporavak profitabilnosti sektora, kao i visok stepen pokrića problematičnih kredita ukupnom obračunatom rezervom za procenjene gubitke od oko 160%. Zahvaljujući tome, čak i u slučaju potpunog otpisa upola većeg iznosa plasmana od trenutnog iznosa problematičnih kredita, bankarski sektor bi, pod ostalim nepromenjenim okolnostima, zadržao nepromenjen pokazatelj adekvatnosti kapitala.

Stoga je neophodno da se ocene o ugroženom opstanku nekih banaka u Srbiji stave u adekvatan  kontekst. Naime, konsolidacija i racionalizacija bankarskog sektora je proces koji je u Srbiji prisutan već čitavu deceniju. Imajući u vidu postojeći visok nivo konkurencije u bankarskom sektoru i veliki broj banaka sa izrazito malim tržišnim učešćem, realno je očekivati dalje ukrupnjavanje bankarskog sektora. U tom smislu, dolazi do vlasničke transformacije manjih banaka koje se na ovaj način integrišu u veće finansijske konglomerate, ili do njihovog pripajanja jačim postojećim bankama.  Međutim, ovakvi isključivo tržišno inicirani procesi, koji dovode do prestanka ili izmene identiteta pojedinih bankarskih institucija, ni na koji način ne utiču na prava i obaveze dužnika, deponenata i ostalih klijenata banaka.  Na kraju, Narodna banka Srbije nad tim procesima vrši kontinuiran nadzor, obezbeđujući finansijsku stabilnost bankarskog sektora i zaštitu depozita građana Srbije, navodi se u saopštenju.

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA