NA  SAJTU NBS  NOVA STRANICA - DEVIZNI HEDŽING

Narodna banka Srbije je saopštila da je, radi boljeg upoznavanja i promocije instrumenata zaštite od rizika promene deviznog kursa, na svojoj Interent prezentaciji kreirala stranicu - Devizni hedžing. Na konferenciji održanoj 20.jula u NBS na temu "Zaštita od deviznog rizika” predstavljena je terminska kupovina i prodaja deviza, koju nudi 14 poslovnih banaka. Prezentovan  je  i regulatorni okvir za obavljanje pomenutih  deviznih transakcija, a u prezentacijama preduzeća izneta su praktična iskustva u korišćenju ovih instrumenata.

Terminska prodaja i kupovina deviza, koju trenutno na domaćem tržištu nudi 14 poslovnih banaka, jedan je od načina na koji se mogu privrednici i građani zaštititi od deviznog rizika, koji je ozbiljnije izražen u poslednjim mesecima, poruka je predstavnika centralne banke, bankara i privrednika jučerašnje Konferencije održane u Narodnoj banci Srbije pod nazivom "Zaštita od deviznog rizika". Od juče je otvorena i posebna veb stranica na sajtu NBS, "devizni hedžing", gde su pored instrumenata zaštite od deviznog rizika u Srbiji, objašnjeni detaljno i tehnike terminske kupovine deviza, linkovi banka I kao i formule po kojima se može praviti računica kod koje je banke isplativije ući u aranžman terminskog trgovanja i za koji se model opredeliti. Ističući da se instrumenti zaštite od rizika promene deviznog kursa, koji se nude na domaćem tržištu zasnivaju na utvrđivanju fiksne cene po kojoj se devize kupuju i prodaju na određeni dan u budućnosti (terminski kurs), viceguverner NBS Marković je upozorio da su fluktuacije deviznog kursa neminovne za očuvanje stabilne i niske inflacije i da će se zadržati u dogledno vreme, ali da se njihov negativan uticaj na stanovništvo i privredu može ograničiti korišćenjem finansijskih derivata, pozivajući privrednike da te instrumente sve više koriste. Terminski kurs pruža izvesnost, lakše upravljanje, poslovno planiranje, upravljanje tokovima gotovine i likvidnošću. Cenu tih ugovora je lako izračunati, jer terminski kurs zavisi od visine kursa na današnji dan korigovanog za razliku između kamatnih stopa na dve valute, na primer u dinarima i evrima.

NBS je u svom saopštenju, pozvala korisnike  da posete ovu vebstranicu, upoznaju se s mogućnostima i prednostima zaštite od rizika promene deviznog kursa i da svojim primedbama i sugestijama doprinesu unapređenju ovog segmenta finansijskog tržišta.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA