BANKARSKI SEKTOR U OŽIVLJAVANJU STANOGRADNJE

 

Na proširenoj sednici Odbora Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, održanoj  17. septembra 2009. godine, razmatrana je: 

 

Kreditna aktivnost bankarskog sektora u uslovima recesije, sa posebnim osvrtom na finansiranje stanogradnje

 

Tematski deo sednice predstavlja nastavak aktivnosti Privredne komore Beograda da doprinese oživljavanju stanogradnje a time i postizanje pozitivnih neposrednih i posrednih efekata na ukupnu ekonomsku aktivnost, kroz definisanje adekvatnih mera za oporavk realnog sektora, uz istovremeno očuvanje stabilnosti finansijskog sektora. Pored članova Odbora, sednici su prisustvovali predstavnici poslovnih banaka i predstavnici Narodne banke Srbije- Đorđe Jevtić, zamenik generalnog direktora sektora kontrole banka i dr Milan Šojić, pomoćnik  direktora sektora analize i istraživanja.

 

Nakon razmatranja kreditne aktivnosti bankarskog sektora u tekućoj godini, sa posebnim osvrtom na mogućnosti oživljavanja projektnog finansiranja stanogradnje, ocenjeno je da bankarski sektor predstavlja samo jedan od činilaca koji može doprineti oživljavanju stanogradnje, te da nadležna ministarstva i druge relevantne institucije moraju preduzeti niz mera iz svog domena, kako bi se stekli uslovi za pokretanje građevinarstva i velikog broja zavisnih privrednih grana. Istovremeno, data je podrška  predloženim merama Ministarstva ekonomije za subvencionisanje stambenih kredita građanima.

 

 

 

Na sednici je ocenjeno da kreditna aktivnost bankarskog sektora usporava rast u odnosu na prethodne 2-3 godine  ali rast ipak postoji, kako u delu finansiranja privrede,  tako i u delu stambenih kredita, zahvaljujući relativno visokoj likvidnosti i adekvatnosti kapitala, što nije slučaj u brojnim zemljama iz okruženja. Prema podacima NBS, stambeni krediti bankarskog sektora na dan 31. jul 2009. godine,  iznose 172 milijardi dinara, u celosti odobreni sa deviznom klauzulom  i beleže rast od 7,5%. Predstavnici NBS su istakli, da je Narodna banka kao regulator, već izvršila relaksaciju mera, kroz izuzimanje iz osnovice za obaveznu rezervu dugoročnih stambenih kredita  i programa garantovanih od strane države, kao i kroz smanjenje ograničenja bruto plasmana građanima, ali je spremna da čuje predloge banaka. Takođe, ukazali su na nedostatak pouzdanih informacija o stanju na tržitu nekretnina, raspoloživom stambenom fondu, potrebama za novim stanovima, broju stanova pod hipotekom i slično, što bi sa makro aspekta doprinelo definisanju adekvatnih mera. Banke su pozvane i da dostave svoje predloge i sugestije na Nacrte Odluka o ozmenama i opunama Odluke o klasifikaciji i Odluke o adekvatnosti kapitala, kako bi se definisala adekvatna rešenja.

 

U raspravi je ukazano da bankarski sektor podržava predložene mere Ministarstva ekonomije za subvencionisane stambene kredite koje su, usmerene, pre svega, na smanjenje cene kapitala. Međutim, zbog nedostatka adekvatnih izvora i visoke cene kapitala, odnosno visokih  pasivnih kamatnih stopa, nisu sve banke u mogućnosti da podrže program oživljavanja stanogradnje, tako da se u tom domenu očekuje značajnije učešće banaka sa većinskim stranim kapitalom. Kako su banke samo jedan od činilaca za pokretanje investicionog ciklusa, ukazano je na potrebu da država, kroz adekvatne mere nadležnih ministarstava i drugih relevantnih institucija, doprinese otklanjanju administrativnih i drugih prepreka, kao što su dozvole, pitanje vlasništva i  uknjižbe, legalizacija, javni dug prema građevinarima, poreska  politika  i sl. Pored toga, ukazano je na potrebu učešća NKOSK u realizaciji projekta a istovremeno,  nicirana je zajednička sednica banaka, NBS i rukovodstva Nacionalne korporacije, koja bi doprenela otklanjanju postojećih tehničkih problema i unapređenju saradnje u domenu osiguranja kredita.

 

U rezimeu sednice usvojeni su sledeći zaključci:

 

  • Udruženje finansijakih organizacija podržava aktivnosti komore na oživljavanju ukupne privredne aktivnosti, kroz angažovanje i predloge svih Udruženja komore
  • Bankarski sektor podržava najavljani paket mera Ministarstva ekonomije vezano za subvenvionisanje stambenih kredita, što će doprineti, ne samo deblokadi i oživljavanju građevinarstva a posredno i rastu drugih privrednih grana, već i rešavanju društveno socijalnih potreba građana
  • Bankarski sektor će, učestvovati u realizaciji programa finansiranja stanogradnje  u skladu sa svojim izvorima i ekonomskim zahtevima, stim da je potrebno obezbediti i učešće NKOSK kroz osiguranje kredita
  • U delu finasiranja stanogradnje i snažnije  podrške bankarskg sektora neophodno je, u saradnji sa NBS,  naći balans u merama koje će omogućiti stabilnost bankarskog sektora I ostvarivanje tržišnog interesa i banka i realnog sektora
  • Potrebno je aktivnije  učešće  osiguravajućih kompanija u delu razvijanja usluga osiguranja kredita, posebno stambenih,što bi doprinelo sigurnosti plasmana i pojeftinjenju cene kapitala

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA