AKTUELNO STANJE I PRETPOSTAVKE DALJEG RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA


Na proširenoj sednici Odbora Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, održane 06.10.2009.godine, razmatrano je aktuelno stanje i dalji pravci razvoja sektora osiguranja. Aktuelnost teme, u turbulentnim uslovima poslovanja, prouzrokovanim svetskom ekonomskom krizom, okupila je veliki broj društava za osiguranje ali i  predstavnike stručne i naučne javnosti.

 

 

U radu sednice, pored članova Odbora Udruženja, učestvovali su predstavnici osiguravajućih kompanija, predsednik Udruženja osiguravača Srbije Nebojša Divljan, predsednik Udruženja aktuara Srbije prof dr Jelena Kočović, kao i prof dr Wolfgang Rohrbach, redovni profesor pravnih i ekonomskih nauka na Bečkom Univerzitetu i konsultant za osiguranje Centra - Consult u Beču.

 

Uvodno izlaganje o stanju na tržištu osiguranja i mogućim daljim negativnim efektima ekonomske krize, podneo je član Odbora Udruženja, dr Rajko Tepavac, predstavnik Dunav osiguranja, istakavši da je tržište osiguranja, zahvaljujući konzervativnoj politici osiguravajučih kompanija i merama NBS, zasad stabilno ali da je još uvek nedovoljno razvijeno, posebno u odnosu na zemlje u bliskom okruženju. Učešće osiguranja u BDP-u od 1,9% je nedovoljno i stagnira od 2006.godine. Posebno je nedovoljno razvijeno životno osiguranje, koje i pored blagog rasta poslednjih godina, u velikoj meri zaostaje za zemljama sa sličnim makroekonomskim uslovima, pre svega za Hrvatskom. Prof dr Wolfgang Rohrbach preneo je o iskustva i trendove na tržištu osiguranja u zapadnim zemljama, posebno Austriji, istakavši da  osiguranje u Srbiji ima dugogodišnju tradiciju i značajan potencijal za rast u narednom periodu. Za dalji razvoj osiguranja, prema njovoj oceni, a po uzoru na Austriju, potrebno je stvoriti uslov da osiguravajuće kmpanije  investiraju u puteve i druge infrastrukturne objekte, što bi imalo koristi i za državuu celini.  Takođe, neophodna permanentna edukacija i sticanje novih veština, kroz spoj teorije i praktičnog iskustva. U tom pravcu, predložio je model aktivnog učešće Privredne komore Beograda u procesu edukacije, kroz sticanje praktičnih znanja. Prema njegovoj oceni, na ovaj način bi bilo omogućeno da se za tri dana steknu praktična znanja za koje je inače potrebno semetar ili 2 na fakultetu. Činjenica da zaposleni nemaju mogućnost prisustvovanja na višemesečnim predavanjima, ovaj model edukacije bi im u znatnoj meri pomogao da prošire svoja znanja i povećaju produktivnost. To je praksa koja je već ustaljena u zemljama EU. Takođe, predloženo je osnivanja načnog -ekspertskog saveta, koji bi se bavio unapređenjem finansijakoh sektora. Predlog je podržan od strane učesnika, a posebno od strane dr Jelane Kočović, profesora Ekonomskg fakulteta u Beogradu i predsednika Udruženja aktuara Srbije, koja je ukazala na potrebu saradnje svih institucija, kako bi se prevazišli problemi u školovanju i sticanju zvanja ovlašćenih aktuara, kao izuzetno deficitarnog kadra na domaćem tržištu.

U diskusiji je ocenjeno da su se negativni efekti krize odrazili su se na tržište osiguranja, prvenstveno, kroz pad broja novih ugovora i ukupne tražnje za proizvodima osiguranja. Pad ukupne ekonomske aktivnosti, pad standarda građana i opšte povećanje rizika investiranja, kako sa aspekta potencijalnih ugovarača osiguranja, tako i sa aspekta osiguravajućih kompanija, kao značajnih investitora, doprineli su  padu ukupne premije osiguravajućih kompanija u prvoj polovini 2009. godine, u odnosu na isti period prošle godine.Negativne tendencije mogu se očekivati i u narednom periodu,pre svega, kroz dalje usporavanje trenda ugovaranja osiguranja, teškoće u naplatama premija, rast šteta i rast ukupnih troškova poslovanja, što konačno može uticati na  pad bilansne sume i kapitala osiguravajućih kompanija.

Na sednici su usvojeni sledeći zaključci:

 

  • Podržani su predlozi Udruženja osiguravača Srbije, koji su već upućeni nadležnim institucijama, u cilju daljeg razvoja tržišta osiguranja, a koji se odnose na potrebu emitovanje dugoročnih HOV, posebno obveznica iskazanih u evrima ( što je potrebno ugraditi i u novi zakon o hartijama od vrednosti),  zatim uvođenje fiskalnih stimulansa kroz povraćaj dela premije (predložen povračaj dela  poreza na dohodak građana od 25 % uplaćene premije za životno osiguranje, i to najviše 50.000 dinara), kao i izjednačavanje poreskog tretmana životnog osiguranja sa dobrovoljnim penzijskim osiguranjem. Takođe, potrebno je omogućiti honorarni rad posrednika u osiguranju, što bi značajno povećalo profitabilnost i produktivnost sektora osiguranja.
  •  takođe, ukazano je na potrebu bržeg razvoja municipalnih obveznica, koje bi omogućile proširenje portfelja osiguravajućih društava i sigurna dugoročna ulaganja, uz istovremeno finansiranje projekata lokalnih samouprava.
  • U cilju permantne edukacije i sticanja praktičnih znanja, predloženo je osnivanje naučno ekspertskog saveta na niviou Udruženja finansijakih organizacija Privredne komore Beograda, u čiji rad bi bili uključeni fakulteti, praktičari iz pojedinih oblasti, kao i  predstavnici drugih relevantnih institucija.
  • U uslovima deficita i svojevrsnog „monopola” ovlašćenih aktuara potrebno je pokreniti inicijativu kod NBS, da u saradnji sa beogradskim fakultetima, razmotri način školovanja i certifikovanja ovlašćenih aktura, kako bi se omogućilo  njihovo zvanično učlanjenje u Udruženje ovlašćenih aktuara, kao i Inicijativu za izmenu odgovarajućeg podzakonskog akta NBS vezano za pokriće tehničke rezerve.
  • U delu  razvoja saradnje sa bankarskim sektorom, čiji su predstavnici na prethodnim sednicima ukazivali na potrebu uključivanja osiguravajućih kompanija u osiguranje kredita i potraživanja, zaključeno je, da u uslovima brzog prenošenja međusektorskog rizika, nije moguće veće angažovanje osiguranja u tom delu. Osiguravajuće kompanije treba da se bave prirodnim pojavama, prirodnim hazardima, smrtnostima, a ne bonitetom klijenta jer je to posao banaka, što je prema oceni učesnika, principijelno podržano i od NBS  kao regulatora.  

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA