ANALITIČARI PIRAEUS BANKE PROGNOZIRAJU OPORAVAK  


Analitičari Sektora ekonomskih i tržišnih istraživanja Piraeus banke iz Atine, u okviru redovnih kvartalnih izveštaja o stanju ekonomija Jugoistočne Evrope i Egipta, ocenili su da je srpska ekonomija na dobrom putu i prognozirali njen blagi oporavak za 2010. godinu. Prilikom pripreme kvartalnog izveštaja za Srbiju, u analizi je prvi put korišćen – Business Cycle Tracer – indikator poslovnog ciklusa, koji u realnom vremenu prati kretanje ekonomije kroz poslovni ciklus. Na osnovu ovog indikatora, srpska privreda polako izlazi iz faze opadanja i ulazi u fazu oporavka. U procesu oporavka nalazi se većina varijabli koje predstavljaju ponudu u ekonomiji - izvoz, proizvodjačke cene i industrijska proizvodnja, dok varijable koje predstavljaju tražnju u ekonomiji – krediti, potrošačke cene i plate – slede proces oporavka.

Prognoza kretanja nekih od makroekonomskih agregata:

  • Pad BDP u trećem kvartalu 2009 će biti 3,9%, dok se  predviđa da će realni pad BDP u ovoj godini iznositi 4%. Manji pad BDP proizilazi iz niže kontrakcije trgovine i industrijske proizvodnje i signalizuje da će ekonomski oporavak biti postepen i spor.
  • Inflacija na kraju 2009. godine biće nešto iznad 7%, a u sledećoj godini će umereno rasti na 7,2%.
  • Deficit tekućeg računa će pasti na 7,5% BDP u ovoj godini, ali će blagi ekonomski oporavak koji sledi u 2010. povećati eksterni debalans na nešto više od 10% BDP u narednoj godini.
  • Vlada se obavezala na fiskalni deficit od 4,5% BDP do kraja godine zbog aranžmana sa MMF, dok je dogovoreni nivo deficita u 2010. godini 4%.
  • Referentna kamatna stopa, koja je sada 10%, menjaće se u zavisnisti od uticaja koji će fiskalna konsolidacija imati na inflaciju kao i od promene regulisanih cena.

Vrlo je bitno istaći da ciklična komponenta industrijske proizvodnje u Srbiji prati gotovo istovremeno ciklična kretanja industrijske proizvodnje u Evro zoni, kao i da se na osnovu ovog pokazatelja može predvideti da sledi ekonomski oporavak i u Srbiji.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA