PROTIV VIŠESTRUKE PREPRODAJE STANOVA


Od ovog meseca proradiće novi kompjuterski sistem za sudove koji će onemogućiti razne vidove zloupotreba i bolju kontrolu pri prodaji nekretnina. Jedinstveni softverski sistem koji će funkcionisati preko interneta, pored ostalog, eliminisaće mogućnost da kupci nepokretnosti postanu žrtve višestruke prodaje stanova zaključivanjem ugovora o prodaji sa nesavesnim prodavcima. Prema podacima Ministarstva pravde, preko 25.000 građana Srbije srelo se u poslednjih 10 godina sa tom vrstom prevare prilikom kupovine stana ili nepokretnosti.

Predlogom dopuna zakona o prometu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen do kraja godine, uvodi se obaveza suda da kontroliše sve kupoprodajne ugovore o prometu nepokretnosti. Dopunama zakona predviđeno je da sudski overitelj odbije overu potpisa ugovarača ukoliko uvidom u posebnu evidenciju o ugovorima o nepokretnosti utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru a prodavac je isto lice, odnosno kada primeti da je u pitanju klasično krivično delo prevare. Pošto rešenje o odbijanju postane pravosnažno, službeno lice koje vrši overu dužno je da o pokušaju ovog vida zloupotrebe obavesti nadležnog javnog tužioca, predviđaju izmene Zakona. Pored toga, ukoliko službeno lice potpiše ugovor o prometu nepokretnosti suprotno odredbama Zakona, njegov propust će se smatrati kao teška povreda dužnosti iz radnog odnosa.
Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info